علوم و فنون مرزی, دوره (9), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (1-34)

عنوان : ( نقش پدیده های ژئومورفولوژی در برقراری امنیت و دفاع از مرزهای شمال شرق (مطالعه موردی: لطف آباد، یاقول، نوخندان و باج گیران) )

نویسندگان: محبوبه نیکبخت , سیدرضا حسین زاده , سیدهادی زرقانی , مسعود مینائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مرزهای بین المللی مهم ترین عامل جدایی یک کشور از کشور همسایه خود می باشند. از مسائل عمده ای که کشورها از گذشته تا به امروز با آن روبه رو بوده اند و تمام قوای خود را برای حفظ و برقراری آن به کار می بردند، دفاع و امنیت در درون کشورشان در مواجهه و تهاجم بیگانگان در محدوده نوار مرزی بوده است. در برقراری امنیت و دفاع از مرزهای یک مرز و بوم عوارض جغرافیایی طبیعی و انسانی مختلفی نقش بسزایی دارند، که در این میان می توان به عوارض و پدیده های طبیعی به ویژه لند فرم های (پدیده) ژئومورفولوژیکی اشاره نمود. بنابراین با توجه به رابطه متقابل جغرافیا و امنیت، این پژوهش قصد دارد تا تاثیر لند فرم های (پدیده) ژئومورفولوژیکی در برقراری امنیت و دفاع از مرزهای شمال شرق را مورد بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ روش تحلیلی- توصیفی است، و جمع آوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای، و برداشت های میدانی، بررسی عکس های هوایی و تصاویر بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که شرق محدوده مطالعاتی (لطف آباد)، به دلیل میدان آتش وسیع نمی تواند به جهت امنیتی و دفاعی مناسب باشد، غرب محدوده مطالعاتی (شمال غرب نوخندان و باجگیران) به جهت تنوع کمتر عوارض ژئومورفولوژیکی و سایر فاکتورهای ذکرشده در یافته های پژوهش نمی توانند مناسب باشند، لذا تنها مکان مناسب در این محدوده به جهت امنیتی و دفاعی مرکز محدوده مطالعاتی (نوخندان)، با دارا بودن بیشتر تنوع ژئومورفولوژیکی و منطبق بودن نوار مرزی در این محدوده با خط الراس های کوهستانی می تواند نقش بسزایی در شکل گیری امنیت و دفاع در این محدوده داشته باشد.

کلمات کلیدی

, مرز , شمال شرق , ژئومورفولوژی , امنیت , دفاع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075983,
author = {نیکبخت, محبوبه and حسین زاده, سیدرضا and زرقانی, سیدهادی and مینائی, مسعود},
title = {نقش پدیده های ژئومورفولوژی در برقراری امنیت و دفاع از مرزهای شمال شرق (مطالعه موردی: لطف آباد، یاقول، نوخندان و باج گیران)},
journal = {علوم و فنون مرزی},
year = {2019},
volume = {9},
number = {4},
month = {March},
issn = {2538-4090},
pages = {1--34},
numpages = {33},
keywords = {مرز ، شمال شرق ، ژئومورفولوژی ، امنیت ، دفاع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش پدیده های ژئومورفولوژی در برقراری امنیت و دفاع از مرزهای شمال شرق (مطالعه موردی: لطف آباد، یاقول، نوخندان و باج گیران)
%A نیکبخت, محبوبه
%A حسین زاده, سیدرضا
%A زرقانی, سیدهادی
%A مینائی, مسعود
%J علوم و فنون مرزی
%@ 2538-4090
%D 2019

[Download]