جغرافیای سیاسی, دوره (2), شماره (4), سال (2018-2) , صفحات (21-46)

عنوان : ( شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز سرقت در کلانشهر مشهد )

نویسندگان: مهدی بازرگان , محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی , سیدهادی زرقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه سرقت، به عنوان یکی از گسترده­ترین و فراوان­ترین جرائم در اغلب کشورهای جهان و از جمله در کشور ایران، به یک مشکل فراگیر و جدی از ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی و امنیتی تبدیل گردیده است. بر همین اساس پژوهش حاظر در نظر دارد تا به شناسایی و تحلیل فضایی کانون­های جرم­خیز سرقت در کلانشهر مشهد بپردازد. روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی می­باشد. برای تحلیل داده­ها از نرم‌افزارهای ArcGIS و Surfer استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، شامل جرائم سرقت است که در محدوده زمانی 1390 تا 1395 (9152 مورد) در شهر مشهد به وقوع پیوسته که اطلاعات آن از پلیس آگاهی استان خراسان رضوی اخذ شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که توزیع فضایی جرائم سرقت در شهر مشهد از الگوی خوشه­ای تبعیت می­کند و مهمترین کانون جرائم سرقت در شهر مشهد بر محدوده خواجه­ربیع انطباق یافته است. همچنین یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که کمترین میزان وقوع جرائم سرقت در شهر مشهد در بین محدوده زمانی مورد بررسی در سال 91 و بیشترین آن در سال 94 اتفاق افتاده است و بیشترین تراکم جرائم سرقت در منطقه ثامن شهر مشهد قرار دارد.

کلمات کلیدی

, کانون های جرم خیز, جرم, سرقت, GIS, شهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075984,
author = {بازرگان, مهدی and رهنماء, محمدرحیم and اجزاء شکوهی, محمد and زرقانی, سیدهادی},
title = {شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز سرقت در کلانشهر مشهد},
journal = {جغرافیای سیاسی},
year = {2018},
volume = {2},
number = {4},
month = {February},
issn = {2476-3136},
pages = {21--46},
numpages = {25},
keywords = {کانون های جرم خیز; جرم; سرقت; GIS; شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز سرقت در کلانشهر مشهد
%A بازرگان, مهدی
%A رهنماء, محمدرحیم
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A زرقانی, سیدهادی
%J جغرافیای سیاسی
%@ 2476-3136
%D 2018

[Download]