غدد درون ریز و متابولیسم ایران, دوره (21), شماره (1), سال (2019-5) , صفحات (37-45)

عنوان : ( مقایسه دو برنامه‌ی تمرین ورزشی تداومی با شدت متوسط و تناوبی شدید بر سطح سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال زنان دارای اضافه وزن )

نویسندگان: سمانه فراحتی , سیدرضا عطارزاده حسینی , مهتاب معظمی , مهدی حسن زاده دلویی , شیما حسن زاده دلویی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: یکی از مهم‌ترین علل بروز بیماری‌های قلبی- عروقی مرتبط با چاقی، اختلالات عروقی است که چاقی به همراه می‌آورد. لذا هدف از پژوهش حاضر مقایسه دو برنامه‌ی تمرین ورزشی تداومی با شدت متوسط و تناوبی با شدت بالا بر سطح سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال عروق زنان دارای اضافه وزن بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه، 33 زن دارای اضافه وزن به طور تصادفی در سه گروه تمرین تناوبی با شدت بالا، تمرین تداومی با شدت متوسط و گروه شاهد تقسیم شدند. برنامه‌ی تمرینی به مدت 12 هفته و هر هفته سه جلسه اجرا شد. پیش از آغاز و پس از اتمام دوره‌ی تمرینی، آزمایش‌های نمونه خونی شامل بررسی شاخص‌های لیپیدی و سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال (CD34، CD133 و CD309) از آزمودنی‌ها به عمل آمد؛ داده‌های جمع‌آوری شده از طریق روش آنالیز واریانس (ANOVA) و تی استیودنت همبسته در سطح معناداری (0/05>P) تحلیل شدند. یافته‌ها: 12 هفته تمرین تداومی و تناوبی شدید منجر به تغییرات معنادار شاخص‌ CD133 شد (0/006=P). شاخص CD309 نیز تنها در گروه تمرین تداومی افزایش معناداری داشته است (0/002=P)؛ در‌حالی‌که تغییرات شاخص CD34 معنادار نبود (0/094=P). نتیجه‌گیری: دوازده هفته تمرینات ورزشی، به‌ ویژه تمرینات تناوبی با شدت بالا منجر به بهبود برخی از شاخص‌های سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیومی عروق زنان دارای اضافه وزن شده است و می‌توان اظهار داشت در صورتی که تمرینات بدنی به‌طور منظم و طولانی مدت اجرا شود، می‌تواند یک عامل پیشگیری کننده در بروز بیماری‌های قلبی- عروقی باشد.

کلمات کلیدی

, بیماری‌های قلبی- عروقی, تمرین تناوبی با شدت بالا, تمرین تداومی با شدت متوسط, سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال عروق, اضافه وزن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075986,
author = {فراحتی, سمانه and عطارزاده حسینی, سیدرضا and معظمی, مهتاب and مهدی حسن زاده دلویی and شیما حسن زاده دلویی},
title = {مقایسه دو برنامه‌ی تمرین ورزشی تداومی با شدت متوسط و تناوبی شدید بر سطح سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال زنان دارای اضافه وزن},
journal = {غدد درون ریز و متابولیسم ایران},
year = {2019},
volume = {21},
number = {1},
month = {May},
issn = {1683-4844},
pages = {37--45},
numpages = {8},
keywords = {بیماری‌های قلبی- عروقی، تمرین تناوبی با شدت بالا، تمرین تداومی با شدت متوسط، سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال عروق، اضافه وزن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه دو برنامه‌ی تمرین ورزشی تداومی با شدت متوسط و تناوبی شدید بر سطح سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال زنان دارای اضافه وزن
%A فراحتی, سمانه
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A معظمی, مهتاب
%A مهدی حسن زاده دلویی
%A شیما حسن زاده دلویی
%J غدد درون ریز و متابولیسم ایران
%@ 1683-4844
%D 2019

[Download]