پژوهش های فلسفی- کلامی, دوره (21), شماره (79), سال (2019-6) , صفحات (25-46)

عنوان : ( بررسی رابط و یا رابطی بودن ممکنات از نظر جلال الدین دوانی )

نویسندگان: الهه زارع , عباس جوارشکیان , قاسم کاکایی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ملاصدرا با اعتقاد به رابط بودن ممکنات، مدعی است که از سخنان همۀ حکمای پیش از خود، از جمله جلال‌الدین دوانی رابطی بودن ممکنات استتناج می‌شود، اما دوانی که در آثار خود رابطۀ ممکنات و علّت را با مفهوم «انتساب» بیان می‌کند، این مسئله را به دو شکل مطرح کرده است: شکل اول همان امری است که به نظریۀ «ذوق‌التأله» شهرت دارد، اما در شکل دوم با تکیه بر تعبیر تشأن به جای رابطۀ علّی معلولی و توضیح مفهوم ام‌النسب، مفهوم انتساب را به نحو دقیق‌تری عنوان می‌کند؛ به صورتی که قابل تطبیق با وجود رابط در دستگاه وحدت شخصی ملاصدراست. در مقالۀ حاضر با پذیرش شکل دوم به عنوان نظریۀ کامل‌تر و دقیق‌تر دوانی، چنین نتیجه‌‌گیری می‌‌شود که آن‌چه موجب شده ملاصدرا معتقد باشد، دوانی ممکنات را وجود رابطی می‌داند دو امر است: یکی بیان ناموفق دوانی از مقصود خود و دیگری عدم توجه ملاصدرا به شکل دومِ بیان انتساب.

کلمات کلیدی

جلال‌الدین دوانی؛ وجود رابطی؛ وجود رابط؛ انتساب؛ تشأن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075989,
author = {زارع, الهه and جوارشکیان, عباس and قاسم کاکایی and حسینی, سیدمرتضی},
title = {بررسی رابط و یا رابطی بودن ممکنات از نظر جلال الدین دوانی},
journal = {پژوهش های فلسفی- کلامی},
year = {2019},
volume = {21},
number = {79},
month = {June},
issn = {1735-9791},
pages = {25--46},
numpages = {21},
keywords = {جلال‌الدین دوانی؛ وجود رابطی؛ وجود رابط؛ انتساب؛ تشأن.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابط و یا رابطی بودن ممکنات از نظر جلال الدین دوانی
%A زارع, الهه
%A جوارشکیان, عباس
%A قاسم کاکایی
%A حسینی, سیدمرتضی
%J پژوهش های فلسفی- کلامی
%@ 1735-9791
%D 2019

[Download]