مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (92), شماره (2), سال (2019-4) , صفحات (181-196)

عنوان : ( بررسی عملکرد نانوذرات اکسید آهن (مگنتیت) و نانوصفحات گرافن در تولید بخار خورشیدی )

نویسندگان: محمدمصطفی غفوریان , حمید نیازمند , زهره اکبری , بهاره بخش زحمت کش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش به بررسی تولید بخار خورشیدی با استفاده از نانوذرات اکسید آهن (مگنتیت،Fe3O4) و نانوصفحات گرافن در محلول پایه آب پرداخته می‌شود. برای این منظور از یک شبیه‌ساز خورشیدی به عنوان منبع تابش، یک بشر حاوی نانوسیال به عنوان دریافت‌کننده نور به همراه ترازوی دیجیتالی و نیز حسگرهای دما استفاده شده است. در گام نخست نانوسیال‌های حاوی نانوذرات مگنتیت (با غلظت‌های 0/01، 0/02و 0/04 درصد وزنی) و نانوصفحات گرافن (با غلظت‌های 0/001، 0/002 و 0/004 درصد وزنی) در شدت تابشی 3/5 سان (یک سان معادل یک کیلووات بر متر مربع) در تولید بخار خورشیدی، مورد بررسی قرار می گیرند و سپس بهترین نتیجه نانوذرات مگنتیت با غلظت بهینه (0/01 %وزنی)، با نانوصفحات گرافن با غلظت‌های 0/001، 0/002 و 0/004 % وزنی ترکیب شده و عملکرد حرارتی و نیز تولید بخار خورشیدی آن ها ارزیابی می شود. نتایج نشان می‌دهد که افزودن نانوذرات، جذب نور را نسبت به آب خالص به طور چشم‌گیری افزایش می‌دهد به طوری که بازده های تبخیری نانوسیال های حاوی نانوذرات 0/04درصد وزنی مگنتیت و غلظت 0/004 درصد وزنی نانوصفحه‌گرافن به ترتیب 1/97 و 2/69 برابر، بازده تبخیری آب بدست می‌آیند. در حالی که برای نانوسیال ترکیبی حاوی نانوذرات مگنتیت 0/01 درصد و نانوصفحه‌گرافن 0/004درصد وزنی، بازده تبخیری 32/4 درصد گزارش می شود که 2/92 برابر بازده آب خالص است.

کلمات کلیدی

بخار خورشیدی؛ نانوذرات مگنتیت؛ نانوصفحات گرافن؛ محل یسازی گرما؛ نانوسیال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076006,
author = {غفوریان, محمدمصطفی and نیازمند, حمید and اکبری, زهره and بخش زحمت کش, بهاره},
title = {بررسی عملکرد نانوذرات اکسید آهن (مگنتیت) و نانوصفحات گرافن در تولید بخار خورشیدی},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2019},
volume = {92},
number = {2},
month = {April},
issn = {2251-9475},
pages = {181--196},
numpages = {15},
keywords = {بخار خورشیدی؛ نانوذرات مگنتیت؛ نانوصفحات گرافن؛ محل یسازی گرما؛ نانوسیال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد نانوذرات اکسید آهن (مگنتیت) و نانوصفحات گرافن در تولید بخار خورشیدی
%A غفوریان, محمدمصطفی
%A نیازمند, حمید
%A اکبری, زهره
%A بخش زحمت کش, بهاره
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2019

[Download]