بیماری های پستان, دوره (12), شماره (1), سال (2019-6) , صفحات (19-28)

عنوان : ( تأثیر یک دوره تمرین تناوبی بر بیان بیومارکر مزانشیمی Vimentin و حجم تومور در موش‌های مبتلا به سرطان پستان )

نویسندگان: سمیرا غلامیان , سیدرضا عطارزاده حسینی , امیر رشیدلمیر , حمید آقاعلی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: بسیاری از مرگ‌ومیرهای مبتلایان به سرطان ناشی از متاستاز است و فرایند درگیر در متاستاز انتقال از حالت اپی‌تلیالی به مزانشیمی است. از طرفی، فعالیت ورزشی منظم نقش مهمی در مهار پیشرفت سرطان پستان دارد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک دوره تمرین تناوبی بر بیان بیومارکر مزانشیمی و تغییرات حجم تومور در موش‏ های مبتلا به سرطان پستان بود. روش بررسی: تعداد 32 موش ماده نژاد بالب‌سی به‌طور تصادفی به 4 گروه مساوی ورزش تومور ورزش، استراحت تومور استراحت، استراحت تومور ورزش و گروه ورزش تومور استراحت تقسیم شدند. 6 هفته قبل و 4 هفته بعد از پیدایش تومور، تمرین تناوبی اجرا شد. تمام موش‏‏ها از طریق تزریق زیرجلدی از رده سلولی 4T-1 سرطانی شدند. برای بـررسی بیان ژن Vimentin از روش Real-Time PCR استفاده شد. داده‏ ها با روش آزمون‏ تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنا‏داری (0.05>P) تجزیه ‌و تحلیل شدند. یافته‏ ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بیان ژن Vimentin بافت تومور در گروه تمرین تومور تمرین نسبت به گروه استراحت تومور استراحت کاهش معناداری داشت. هم چنین، کاهش معنادار حجم تومور در هر دو گروه تمرینی (RTE & ETE) نسبت به گروه کنترل (RTR) مشاهده شد. نتیجه‏ گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر، یک دوره تمرین تناوبی (قبل و بعد از پیدایش تومور) با کاهش رشد حجم تومور و کاهش بیان ژن Vimentin، این نوع تمرین، می‏ تواند علاوه بر نقش پیشگیرانه نقش کمک درمانی در سرطان پستان داشته باشد.

کلمات کلیدی

, سرطان پستان, بیومارکر مزانشیمی, Vimentin, تمرین تناوبی, حجم تومور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076007,
author = {غلامیان, سمیرا and عطارزاده حسینی, سیدرضا and رشیدلمیر, امیر and حمید آقاعلی نژاد},
title = {تأثیر یک دوره تمرین تناوبی بر بیان بیومارکر مزانشیمی Vimentin و حجم تومور در موش‌های مبتلا به سرطان پستان},
journal = {بیماری های پستان},
year = {2019},
volume = {12},
number = {1},
month = {June},
issn = {۱۷۳۵-۹۴۰۶},
pages = {19--28},
numpages = {9},
keywords = {سرطان پستان، بیومارکر مزانشیمی، Vimentin، تمرین تناوبی، حجم تومور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر یک دوره تمرین تناوبی بر بیان بیومارکر مزانشیمی Vimentin و حجم تومور در موش‌های مبتلا به سرطان پستان
%A غلامیان, سمیرا
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A رشیدلمیر, امیر
%A حمید آقاعلی نژاد
%J بیماری های پستان
%@ ۱۷۳۵-۹۴۰۶
%D 2019

[Download]