زن و فرهنگ, دوره (10), شماره (40), سال (2019-9) , صفحات (95-108)

عنوان : ( اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری و تاب‌آوری زوج‌های جوان )

نویسندگان: منیره پورفراهانی , نجمه مرادیان , فاطمه زمانی نیا , سیدعلی کیمیایی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری و تاب‌آوری زوج‌های جوان شهر بشرویه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زوجین مراجعه‌کننده به مراکز فرهنگی- تربیتی کانون عترت، کانون امیرالمؤمنین و مرکز بهداشت شهر بشرویه در سال 1396 می­باشند. نمونه آماری پژوهش شامل 24 زوج که به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. روشپژوهش شبه آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه سازگاری بل (1961) و مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003) بود که در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون تکمیل گردید و پس از آن گروه آزمایش طی 8 جلسه یک‌ساعته تحت آموزش مهارت‌های ارتباطی قرار گرفتند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس یک راهه نشان دادند؛ در پس آزمون گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معناداری در سازگاری و تاب‌آوری داشته و بر اساس مشخص شد آموزش مهارت‌های ارتباطی موجب افزایش سازگاری و تاب‌آوری زوج‌ها شده بود. کلیدواژه‌ها مهارت‌های ارتباطی؛ سازگاری؛ تاب‌آوری

کلمات کلیدی

مهارت‌های ارتباطی؛ سازگاری؛ تاب‌آوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076012,
author = {منیره پورفراهانی and مرادیان, نجمه and فاطمه زمانی نیا and کیمیایی, سیدعلی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری و تاب‌آوری زوج‌های جوان},
journal = {زن و فرهنگ},
year = {2019},
volume = {10},
number = {40},
month = {September},
issn = {2008-8426},
pages = {95--108},
numpages = {13},
keywords = {مهارت‌های ارتباطی؛ سازگاری؛ تاب‌آوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری و تاب‌آوری زوج‌های جوان
%A منیره پورفراهانی
%A مرادیان, نجمه
%A فاطمه زمانی نیا
%A کیمیایی, سیدعلی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J زن و فرهنگ
%@ 2008-8426
%D 2019

[Download]