کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه , 2019-05-20

عنوان : ( سنتز نانوالیاف کربنی به روش الکتروریسی و بررسی عوامل موثر در فرایند )

نویسندگان: ربابه عبدی نیا , الهام کمالی حیدری , علی احمدپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق از روش الکتروریسی و پیش ماده پلی اکریلونیتریل )PAN( برای تولید الیاف کربنی استفاده شد و تاثیر ولتاژ الکتروریسی و غلظت محلول اولیه بر مورفولوژی الیاف حاصل مورد مطالعه قرارگرفت. مطالعات با میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که در یک غلظت و فاصله ثابت %۱۵ وزنی و فاصله 15 سانتی متر، ولتاژ بهینه برای رسیدن به الیافی با قطر مناسب، برابر 15 کیلوولت است. در ولتاژهای کمتر الکتروریسی قابل انجام نبود و ولتاژ بیشتر نیز منجر به افزایش قطر الیاف گردید. همچنین اثر غلظت PAN در محلول نیز در یک شرایط الکتروریسی ثابت KV ۱۵ و فاصله cm ۱۰ مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج نشان داد که غلظت %۱۰ وزنی غلظت مناسب است. در غلظت های کمتر الکتروریسی قابل انجام نبود ودر غلظت بیشتر بیدهای زیادی در ساختار مشاهده شد. در نهایت شرایط ولتاژ، فاصله و غلظت به ترتیب kV ۱۵ و cm ۱۵ و %۱۵به عنوان شرایط بهینه انتخاب شد. الگوی پراش اشعه ایکس از نانوالیاف تولید شده در شرایط بهینه الکتروریسی پس از فرایند پایدارسازی و کربوناسیون نشان از سنتز موفق نانوالیاف کربنی داد.

کلمات کلیدی

, الکتروریسی, الیاف کربنی, ولتاژ, غلظت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076017,
author = {عبدی نیا, ربابه and کمالی حیدری, الهام and احمدپور, علی},
title = {سنتز نانوالیاف کربنی به روش الکتروریسی و بررسی عوامل موثر در فرایند},
booktitle = {کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {الکتروریسی، الیاف کربنی، ولتاژ، غلظت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز نانوالیاف کربنی به روش الکتروریسی و بررسی عوامل موثر در فرایند
%A عبدی نیا, ربابه
%A کمالی حیدری, الهام
%A احمدپور, علی
%J کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه
%D 2019

[Download]