مطالعات سیاسی جهان اسلام, دوره (8), شماره (2), سال (2019-9) , صفحات (51-74)

عنوان : ( هم سنجی عوامل و موانع موفقیت داعش در پاکستان )

نویسندگان: سید احمد فاطمی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با ظهور داعش در عراق و سوریه، به نظر می رسید که پاکستان نیز مقصد طبیعی گسترش این گروه است. زیرا نه تنها جمعیت مسلمان قابل توجهی دارد بلکه اغلب با نوعی بی ثباتی سیاسی اعم از منازعه مذهبی یا کودتای نظامی نیز مواجه است. از این رو، هدف مقاله حاضر بررسی ضریب نفوذ واقعی داعش در پاکستان است. به نظر می رسد که با همسنجی همزمان عوامل و موانع موفقیت داعش در پاکستان و مقایسه آنها با همدیگر می توان ضریب نفوذ و تهدید واقعی داعش در پاکستان را سنجید. برای آزمون فرضیه بالا، از روش توصیفی- مقایسه ای استفاده می شود. یعنی تک تک عوامل و موانع موفقیت داعش توصیف شده و با یکدیگر مقایسه می شود. مبنای این سنجش، الگوی نظری جاستین جرج در باب رابطه تروریسم و دولت های ورشکسته است. یافته های مقاله نشان می دهد که نمی توان پاکستان را مقصد طبیعی داعش تلقی کرد بلکه این گروه با موانع جدی برای نفوذ در این کشور مواجه است.

کلمات کلیدی

داعش؛ پاکستان؛ گروه های جهادی؛ دولت ورشکسته؛ تروریسم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076042,
author = {فاطمی نژاد, سید احمد},
title = {هم سنجی عوامل و موانع موفقیت داعش در پاکستان},
journal = {مطالعات سیاسی جهان اسلام},
year = {2019},
volume = {8},
number = {2},
month = {September},
issn = {2252-0929},
pages = {51--74},
numpages = {23},
keywords = {داعش؛ پاکستان؛ گروه های جهادی؛ دولت ورشکسته؛ تروریسم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هم سنجی عوامل و موانع موفقیت داعش در پاکستان
%A فاطمی نژاد, سید احمد
%J مطالعات سیاسی جهان اسلام
%@ 2252-0929
%D 2019

[Download]