هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2019-08-27

عنوان : ( بررسی محلول پاشی غلظت‌های متفاوت عصاره آبی پنیرک قرمز (Malva sylvestris) تحت تنش خشکی بر کنترل علف‌هرز سوروف (Echinochloa crus-galli) در گلخانه )

نویسندگان: المیرا ملکان , کمال حاج محمدنیا قالی باف , مهدی راستگو , محسن جهان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی محلول پاشی عصاره آبی گیاه پنیرک قرمز تحت تنش خشکی بر کنترل علف‌هرز سوروف، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1396 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل غلظت‌های متفاوت عصاره آبی اندام هوایی پنیرک (0، 625/0، 25/1، 5/2، 5 و 10 درصد وزنی- حجمی) تحت تنش های مختلف خشکی (100% (شاهد)، 75%، 50% و 25% ظرفیت زراعی) بودند. چهار هفته پس از محلول پاشی، ارتفاع، سطح برگ و وزن خشک اندام هوایی بوته های سوروف اندازه گیری شد. بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش تنش خشکی و غلظت عصاره پنیرک قرمز، سطح برگ، وزن خشک شاخساره و ارتفاع بوته علف‌هرز سوروف به طور معنی داری کاهش یافت، به طوری که کاربرد عصاره آبی پنیرک قرمز تحت تیمار تنش خشکی شدید (25% ظرفیت زراعی)، سطح برگ، وزن خشک شاخساره و ارتفاع بوته علف‌هرز سوروف را به ترتیب 3/22، 6/19 و 2/9 درصد نسبت به تیمار شاهد (100% ظرفیت زراعی) کاهش داد. همچنین بیشترین غلظت عصاره آبی (10%) پنیرک قرمز، سطح برگ، وزن خشک شاخساره و ارتفاع بوته سوروف را به ترتیب 7/50، 6/39 و 1/24 درصد نسبت به تیمار شاهد (غلظت صفر) کاهش داد. به طور کلی می توان اظهار نمود عصاره آبی شاخساره پنیرک قرمز توانست رشد علف‌هرز سوروف را کاهش دهد و تنش خشکی پنیرک قرمز هم تأثیر محلول پاشی عصاره را بهبود بخشید.

کلمات کلیدی

, تنش, دگرآسیبی, علف‌هرز, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076049,
author = {ملکان, المیرا and حاج محمدنیا قالی باف, کمال and راستگو, مهدی and جهان, محسن},
title = {بررسی محلول پاشی غلظت‌های متفاوت عصاره آبی پنیرک قرمز (Malva sylvestris) تحت تنش خشکی بر کنترل علف‌هرز سوروف (Echinochloa crus-galli) در گلخانه},
booktitle = {هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تنش، دگرآسیبی، علف‌هرز، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی محلول پاشی غلظت‌های متفاوت عصاره آبی پنیرک قرمز (Malva sylvestris) تحت تنش خشکی بر کنترل علف‌هرز سوروف (Echinochloa crus-galli) در گلخانه
%A ملکان, المیرا
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A راستگو, مهدی
%A جهان, محسن
%J هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2019

[Download]