مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت, دوره (11), شماره (43), سال (2020-4) , صفحات (25-54)

عنوان : ( طراحی چارچوب مفهومی رفتار خودتوسعه‌ای کارکنان (مطالعه موردی شرکت گاز خراسان رضوی، شمالی و جنوبی) )

نویسندگان: احمد مومنی , آذر کفاش پور , غلامرضا ملک زاده , علیرضا خوراکیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفهوم رفتار خودتوسعه‌ای و توسعه دواطلبانه کارکنان در ادبیات رفتار سازمانی و مدیریت منابع سازمانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ و اندیشمندان و صاحب‌نظران مدیریت، نظرات متفاوتی در این باره ارائه نموده‌اند. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه چارچوب مفهومی رفتار خودتوسعه‌ای کارکنان است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل 425 نفر از کارکنان شرکت گاز خراسان رضوی، شمالی و جنوبی است و از روش نمونه‌گیری هدفمند جهت نمونه‌گیری استفاده شد نمونه مورد مطالعه شامل 21 نفر از کارکنان که دارای آگاهی تئوریک و تجربه عملی در زمینه رفتار خودتوسعه‌ای هستند، می‌باشد و از مصاحبه نیمه‌ساختار یافته عمیق جهت جمع‌آوری اطلاعات استفاده گردید. بر اساس نتایج پژوهش رفتار خودتوسعه‌ای در قالب ده مقوله کلیدی تعهد سازمانی، خودآگاهی، خود‌کارآمدی، خود‌سامانی، توانمندی، خود‌شکوفایی، انعطاف‌پذیری، یادگیری خود‌هدایتی، تاب‌آوری و خوش‌بینی دسته بندی شدند؛ و پیشایندهای رفتار خودتوسعه‌ای در سه دسته فردی، سازمانی و فراسازمانی دسته بندی شده‌اند و نتایج رفتار خودتوسعه‌ای نیز در سه دسته فردی، سازمانی و فراسازمانی شناسایی شدند.

کلمات کلیدی

, رفتار خودتوسعه‌ای, رفتار خود هدایتی, خود توانمند سازی, توسعة منابع انسانی, توسعه داوطلبانه کارکنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076114,
author = {مومنی, احمد and کفاش پور, آذر and ملک زاده, غلامرضا and خوراکیان, علیرضا},
title = {طراحی چارچوب مفهومی رفتار خودتوسعه‌ای کارکنان (مطالعه موردی شرکت گاز خراسان رضوی، شمالی و جنوبی)},
journal = {مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت},
year = {2020},
volume = {11},
number = {43},
month = {April},
issn = {2251-8886},
pages = {25--54},
numpages = {29},
keywords = {رفتار خودتوسعه‌ای، رفتار خود هدایتی، خود توانمند سازی، توسعة منابع انسانی، توسعه داوطلبانه کارکنان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی چارچوب مفهومی رفتار خودتوسعه‌ای کارکنان (مطالعه موردی شرکت گاز خراسان رضوی، شمالی و جنوبی)
%A مومنی, احمد
%A کفاش پور, آذر
%A ملک زاده, غلامرضا
%A خوراکیان, علیرضا
%J مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
%@ 2251-8886
%D 2020

[Download]