حفاظت گیاهان, دوره (33), شماره (2), سال (2019-7) , صفحات (135-141)

عنوان : ( تعیین توالی کامل RNA2 یک جدایه از ویروس موزاییک کدو (SqMV) از استان خراسان جنوبی در ایران )

نویسندگان: محدثه گرامی نوقابی , محسن مهرور , محمد زکی عقل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویروس موزاییک کدو ) Squash mosaic virus, SqMV (، تقریبا در تمامی نقاط کشت این محصول در دنیا گستررد وتود ، و ی تی از موامت مهم خسارت و کاهش وازارپسندی این محصول میواشد. وه منظور شناسایی و وررسی ورخی از خصوصیات مول ولی ویتروس موزاییتک کتدو، در ستال 1394 از مزارع ممد کشت خروز در اسران خراسان جنووی، تعداد 62 نمونه ورگی دارای ملائم جمعآوری شد. نمونههای جمعآوری شد توسط آزمتون مول ولی RT-PCR مورد وررسی قرار گرفرند . در این آزمون وا اسرفاد از آغازگرهای اخرصاصی طراحی شد مرووط وه پروتئین پوششتی، قععته ای وته طول bp1900 جهت شناسایی نمونههای آلود ت ثیر گردید. سپس از وین نمونههای آلود ، یتک نمونته )شهرستران طتبس( انر تاب، و وتا استرفاد از آغازگرهای اخرصاصی طراحی شد ، RNA2 ویروس وه طول 3271 جفت واز، طور کام تعیین توالی گردید. RNA2 ایزووله طبس دارای یک ORF وود که وا AUG121 آغاز و در UAG3148 پایان یافره و پلی پروتئینی وه طول 1009 آمینواسید را کد میکند. مقایسه توالی پلی پتروتئین RNA2 ودست آمد وا جدایههای موجود در وانک ژن نشان داد، که جدایه تعیین توالی شد دارای ویشررین درصد تشاوه در سعح نوکلئوتیدی ) 45 / 88 درصتد( و آمینو اسیدی ) 59 / 90 درصد(، وا جدایهای از اسررالیا )شمار دسررسی MF166754 ( وود و کمرترین درصتد تشتاوه آن در ستعح نوکلئوتیتدی ) 82 / 86 درصد( وا جدایهای از ژاپن )شمار دسررسی NC_003800 ( و در سعح آمینواسیدی ) 36 / 86 درصد( وا جدایه اسپانیا )شمار دسررستی KP223324 ،) وود. وررسیهای فیلوژنری ی جدایههای SqMV را در دو گرو مجزا قرار داد که جدایه خراستان جنتووی طتبس درکنتار جدایته هتایی از یتین ) - EU 421060 (، آریزونا ) AF059532 ( و اسپانیا در یک زیرگرو قرار گرفت که نشاندهند قراوت این جدایهها وا ی دیگر است.

کلمات کلیدی

, توالی یابی, ویروس موزاییک کدو, ایران, RNA2
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076126,
author = {گرامی نوقابی, محدثه and مهرور, محسن and زکی عقل, محمد},
title = {تعیین توالی کامل RNA2 یک جدایه از ویروس موزاییک کدو (SqMV) از استان خراسان جنوبی در ایران},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2019},
volume = {33},
number = {2},
month = {July},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۴۹},
pages = {135--141},
numpages = {6},
keywords = {توالی یابی، ویروس موزاییک کدو، ایران، RNA2},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین توالی کامل RNA2 یک جدایه از ویروس موزاییک کدو (SqMV) از استان خراسان جنوبی در ایران
%A گرامی نوقابی, محدثه
%A مهرور, محسن
%A زکی عقل, محمد
%J حفاظت گیاهان
%@ ۲۰۰۸-۴۷۴۹
%D 2019

[Download]