سومین همایش بین‌المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2019-09-01

عنوان : ( بررسی پتانسیل سنتز سبز نانوذرات اکسید سریم توسط جدایه های بومی باکتری لومینسانس )

نویسندگان: محمد مسگری , منصور مشرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانوذرات را می‌توان با استفاده از روش های مختلف شیمیایی، فیزیکی و زیستی تولید نمود. نانوذرات سریم اکسید دارای کاربردهای صنعتی و زیستی متعددی می‌باشند. بنابراین در این پژوهش تولید نانوذرات سریم اکسید توسط جدایه های بومی باکتری لومینسانس مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا از این باکتری‌ها تست حداکثر غلظت تحمل نمک(MTC) در غلظت های مختلف گرفته شد که نتایج نشان داد این میکروارگانیسم‌ها قادر به تحمل نمک سریم نیترات هگزاهیدرات تا غلظت 2000 میلی‌گرم در لیتر می‌باشد. با توجه به میزان تحمل نمک سریم باکتری Vibrio sp VLC برای آزمایشات بعدی انتخاب گردید. سپس برای انجام سنتز زیستی، باکتری لومینسانس مزبور در محیط کشت SWC (Sea Water Complete) به مدت 24 ساعت کشت داده شد. سپس 50 میلی‌لیتر از سوپرناتانت محیط کشت باکتری به 50 میلی‌لیتر از محلول نمک 10 میلی مولار Ce(NO3)3•6H2O اضافه گردید و به مدت 24 ساعت در شیکر با دمای 30 درجه‌ سانتی‌گراد انکوبه گردید. تشکیل رسوب سفید رنگ که نشانه ای از سنتز نانوذرات اکسید سریم می باشد مشاهده گردید و سپس رسوب به دست آمده در دمای 100 درجه سانتی‌گراد به مدت 2 ساعت در آون خشک گردید. مشخصه یابی نانوذرات به وسیله طیف سنجی UV-Visible و روش تفرق دینامیک نور(DLS) مشخص نمود که نانوذرات تولید شده در طول موج 260 نانومتر حداکثر جذب را داشته است و اندازه آن حدود 47 نانومتر می باشد. با توجه به سادگی،ارزانی و سبز بودن روش بکار برده شده برای تولید این نانوذره، کاربرد زیستی آن می تواند در دستور کار قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, سنتز سبز, نانوذره اکسید سریم, باکتری لومینسانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076131,
author = {مسگری, محمد and مشرقی, منصور},
title = {بررسی پتانسیل سنتز سبز نانوذرات اکسید سریم توسط جدایه های بومی باکتری لومینسانس},
booktitle = {سومین همایش بین‌المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سنتز سبز، نانوذره اکسید سریم، باکتری لومینسانس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پتانسیل سنتز سبز نانوذرات اکسید سریم توسط جدایه های بومی باکتری لومینسانس
%A مسگری, محمد
%A مشرقی, منصور
%J سومین همایش بین‌المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2019

[Download]