مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (8), شماره (31), سال (2018-6) , صفحات (1-22)

عنوان : ( نگرشی فلسفی بر تخصصگرایییا تجمیع علم جغرافیا )

نویسندگان: آرش قربانی سپهر , محسن جان پرور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله‌ی حاضر در پی بررسی بخشی از مسائل پیش‌آمده در دهه‌های اخیر در علم جغرافیا با نگاه آسیب-شناسانه است؛ ازاین‌رو چون علم جغرافیا حوزه‌ی مطالعاتی کلانی دارد، این دیدگاه نزد اکثر پژوهشگران وجود دارد که جغرافیا علمی میان‌رشته‌ای است و همین زمینه، چالش‌های اساسی را در دهه‌های اخیر در قالب تخصص‌گرایی یا تجمیع این علم نزد جامعه‌ی جغرافیایی فراهم آورده است. ازاین‌رو، مقاله با نگرشی فلسفی در پی پاسخی منطقی به سؤالی پیش‌آمده در علم جغرافیاست که کدام اقدام (1- تجمیع گرایش‌های رشته‌ی جغرافیا 2- تخصص‌گرایی گرایش‌های مختلف به رشته‌ی جغرافیا) با فلسفه و ماهیت وجودی علم جغرافیا سازگار است؟ و کدام‌یک علم جغرافیا را در گام شناخت (توصیف و تحلیل مسائل) و گام بهبود (ارائه‌ی راه‌حل برای مسائل) تواناتر می‌سازد؟ در این مقاله جهت تحلیل اطلاعات بیان‌شده، از روش تحلیل محتوا بهره گرفته شده است؛ بنابراین، این مقاله تلاش دارد تا با نگرشی فلسفی و نگاهی سنجش‌گرایانه (انتقادی) به آن‌ها، راه را برای «تجمیع یا تخصص‌گرایی» علم جغرافیا باز کند. به‌هرروی، نتایج تحقیق نشان می‌دهد چون موضوع اصلی علم جغرافیا «فضای جغرافیایی» است، بر این مبنا نمی‌توان گفت که جغرافیا به‌عنوان علمی میان‌رشته‌ای است؛ زیرا جغرافیا دارای موضوعی واحد است که جغرافی‌دانان آن را مطالعه می‌کنند. نتایج پژوهش به وحدت کلان-گرایانه در عین کثرت [سیطره‌ی وحدت بر کثرت] در علم جغرافیا قائل است.

کلمات کلیدی

, فلسفه, علم, فلسفه‌ی علم, جغرافیا, وحدت یا کثرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076134,
author = {قربانی سپهر, آرش and جان پرور, محسن},
title = {نگرشی فلسفی بر تخصصگرایییا تجمیع علم جغرافیا},
journal = {مطالعات جغرافیایی مناطق خشک},
year = {2018},
volume = {8},
number = {31},
month = {June},
issn = {2228-7167},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {فلسفه، علم، فلسفه‌ی علم، جغرافیا، وحدت یا کثرت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرشی فلسفی بر تخصصگرایییا تجمیع علم جغرافیا
%A قربانی سپهر, آرش
%A جان پرور, محسن
%J مطالعات جغرافیایی مناطق خشک
%@ 2228-7167
%D 2018

[Download]