یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2019-05-01

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی تاثیربرخورد جریان جانبی تحت فشار به جریان اصلی فوق بحرانی در کانال باز )

نویسندگان: علیرضا مشرقی , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله افزایش عمق جریان فوق بحرانی در کانال مستطیلی منشوری ناشی از ورود جریان جانبی مستغرق در یک مدل آزمایشگاهی بررسی میشود. در این مدل جریان فوق بحرانی در کانال اصلی ایجاد شده و و جریان جانبی با زوایای 30 ،45 ،60 و 90 درجه و دبیهای متفاوت به آن وارد میشود. بر اثر برخورد جریان جانبی، به جریان اصلی امواج عرضی مورب در کانال ایجاد میشود. ارتفاع و موقعیت امواج عرضی مورب به ازای تغییر پارامترهای مختلف جریان اندازهگیری میگردد. با افزایش عدد فرود تا حدود 5 ارتفاع امواج بیشینه کاهشیافته و موقعیت آنها به سمت پاییندست کانال منتقل میشود. با بیشتر شدن عدد فرود، ارتفاع امواج بهشدت افزایشیافته و موقعیت آنها به سمت بالادست جریان منتقل میشود. عدد فرودی که جریان روند خود را تغییر میدهد در مدل آزمایشگاه 5.08 محاسبه شد. افزایش عدد رینولدز جریان جانبی موجب افزایش ارتفاع امواج و کاهش دامنه آنها میشود. همچنین با افزایش زاویه جریان ورودی جانبی نسبت به خط مرکزی کانال اعماق بیشینه افزایشیافته و به سمت بالادست کانال منتقل میشوند

کلمات کلیدی

, کانال باز, جریان فوق بحرانی, جریان جانبی مستغرق , زاویه ورودی , عدد فرود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076150,
author = {مشرقی, علیرضا and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {بررسی آزمایشگاهی تاثیربرخورد جریان جانبی تحت فشار به جریان اصلی فوق بحرانی در کانال باز},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2019},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {کانال باز، جریان فوق بحرانی، جریان جانبی مستغرق ، زاویه ورودی ، عدد فرود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی تاثیربرخورد جریان جانبی تحت فشار به جریان اصلی فوق بحرانی در کانال باز
%A مشرقی, علیرضا
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2019

[Download]