پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (20), شماره (1), سال (2020-4) , صفحات (1-21)

عنوان : ( شناسایی عوامل موثر بر باورهای افراد تاثیرگذار در شکل‌گیری نهادهای رسمی اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد شناختی )

نویسندگان: رضا خواجه نائینی , محمدطاهر احمدی شادمهری , احمد صباحی , علی چشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باورها در شکل گیری نهادها نقش دارند و خودکارآمدی و مرکز کنترل درونی دو باور موثر در تشکیل نهادهای کارآمد هستند. این مطالعه، در پی پاسخ به این سوال است که کدام مولفه‌ها در خانواده، بر باورهای افراد تاثیر گذار در شکل‌گیری نهادهای رسمی اقتصادی تاثیر داشته است؟ دانش تولید شده در این پژوهش، با روش تحلیل محتوای کیفی استقرائی و بر اساس زندگی چهار فرد که صاحبنظران به عنوان افراد موثر بر تشکیل نهادهای اقتصادی موفق معرفی نموده‌اند، به دست آمده است. بر اساس تحلیل محتوای متن مصاحبه با شخص این افراد، برآیند باور خودکارآمدی برای همه این افراد مثبت است. کدهای مربوط به باور مرکز کنترل درونی در بین افراد مورد مطالعه بیشترین فراوانی را داشته و می‌توان چنین نتیجه گرفت که این افرد باور داشته‌اند که با تلاش و کوشش می‌توان شرایط را تغییر داد. از مجموع کدهای بدست آمده برای هر چهار نفر مقوله «پدر» از نظر فراوانی بیشترین کد را به خود اختصاص داده است و زیر مقولات قدرت و نفوذ پدر و موقعیت اجتماعی، اقتصادی مقولات فرعی مشترک این افراد بوده‌اند. مطابق آنچه از زبان خود این افراد گفته شده هر چهار فرد مورد مطالعه پدری داشته‌اند که در محل زندگی خود از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار بوده‌ و از نظر اقتصادی نیز صاحب املاک یا درآمد خوب توصیف شده‌اند.

کلمات کلیدی

, باورهای افراد, نهادهای رسمی, اقتصاد شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076155,
author = {خواجه نائینی, رضا and احمدی شادمهری, محمدطاهر and صباحی, احمد and چشمی, علی},
title = {شناسایی عوامل موثر بر باورهای افراد تاثیرگذار در شکل‌گیری نهادهای رسمی اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد شناختی},
journal = {پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی},
year = {2020},
volume = {20},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-6768},
pages = {1--21},
numpages = {20},
keywords = {باورهای افراد، نهادهای رسمی، اقتصاد شناختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی عوامل موثر بر باورهای افراد تاثیرگذار در شکل‌گیری نهادهای رسمی اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد شناختی
%A خواجه نائینی, رضا
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A صباحی, احمد
%A چشمی, علی
%J پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی
%@ 1735-6768
%D 2020

[Download]