شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2019-08-27

عنوان : ( بررسی تاثیر سیستم ریشه گیاهان وتیور و کلم زینتی بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک )

نویسندگان: سمیه گاراژیان , حجت امامی , امیر فتوت , الهام امیری خبوشان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم های ریشه ای متفاوت گیاهان، ویژگی های فیزیکی خاک را به طور متفاوتی تحت تاثیر قرار می دهند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سیستم ریشه دو گیاه وتیور و کلم زینتی که به ترتیب ریشه افشان و متراکم دارند بر برخی از ویژگی های فیزیکی خاک در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تیمار و نه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل گیاه وتیور، گیاه کلم زینتی و خاک بدون گیاه به عنوان شاهد و ویژگی های فیزیکی اندازه گیری شده شامل میانگین وزنی قطر خاکدانه های خاک (MWD)، هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (Ks) و میزان رس قابل پراکنش در آب (DC) بودند. نتایج نشان داد که تفاوت در سیستم ریشه گیاه بر Ks تاثیر معنی داری نداشت، اما برMWD و DC در سطح یک درصد معنی دار بود. بیشترین میزانMWDدر تیمار وتیور مشاهده شد و کمترین میزان مربوط به تیمار شاهد بود که تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند. بیشترین میزانDC مربوط به تیمار شاهد و کمترین میزان مربوط به تیمار وتیور بود و تفاوت تیمارهای شاهد و کلم زینتی معنی دار نبود، اما هر دو تیمار با تیمار وتیور تفاوت معنی داری داشتند. به طور کلی تیمار وتیور بیشترین تاثیر را در کاهشDC خاک و افزایش MWDداشت، که به علت نوع سیستم ریشه افشان این گیاه می تواند مرتبط باشد.

کلمات کلیدی

, رس قابل پراکنش در آب, هدایت هیدرولیکی اشباع خاک, میانگین وزنی قطر خاکدانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076156,
author = {گاراژیان, سمیه and امامی, حجت and فتوت, امیر and الهام امیری خبوشان},
title = {بررسی تاثیر سیستم ریشه گیاهان وتیور و کلم زینتی بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک},
booktitle = {شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2019},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {رس قابل پراکنش در آب، هدایت هیدرولیکی اشباع خاک، میانگین وزنی قطر خاکدانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر سیستم ریشه گیاهان وتیور و کلم زینتی بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک
%A گاراژیان, سمیه
%A امامی, حجت
%A فتوت, امیر
%A الهام امیری خبوشان
%J شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2019

[Download]