شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2019-08-27

عنوان : ( اثر ترکیبات آلی، نانوذرات آهن و روی بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در گوجه فرنگی )

نویسندگان: سعید جواهری , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , حجت امامی , حمیدرضا ذبیحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام شد. عامل اول ترکیبات آلی در سط سطح عدم مصرف، 5 تن در هکتار ورمی کمپوست و 5 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک، عامل دوم نانو ذرات اکسید آهن و عامل سوم نانو ذرات اکسید روی هر کدام در دو سطح عدم مصرف و 2.6 کیلوگرم در هکتار بود. بالاترین غلظت آهن برگ و میوه در تیمارهای ترکیبات آلی همراه با نانو اکسید آهن و وروی مشاهده گردید، به طوری که ورمی کمپوست همراه با نانو اکسید آهن و روی، آهن میوه را از 33 (شاهد) به 74 میلی گرم بر کیلوگرم افزایش داد. با کاربرد نانو اکسید روی، غلظت روی برگ از 21 (شاهد) به 31.33 میلی گرم در کیلوگرم رسید و با مصرف نانو اکسید روی توام با ماده آلی غلظت روی در میوه از 15.67 (شاهد) به 27.67 میلی گرم بر کیلوگرم افزایش یافت. اثرات متقابل ترکیبات آلی و نانو اکسید آهن و روی بر عملکرد میوه معنی دار شد. با کاربرد نانو اکسید روی و ماده آلی عملکرد میوه بیش از 73 درصد ارتقاء یافت و از 61.620 تن در هکتار در تیمار شاهد به 107.193 تن در تیمار نانواکسید روی و اسید هیومیک افزایش پیدا کرد. مصرف نانواکسید روی همراه با اسید هیومیک در افزایش عملکرد میوه گوجه فرنگی موثر بود.

کلمات کلیدی

, تغذیه, عناصر کم مصرف, ورمی کمپوست, اسیدهیومیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076180,
author = {جواهری, سعید and آستارائی, علیرضا and خراسانی, رضا and امامی, حجت and حمیدرضا ذبیحی},
title = {اثر ترکیبات آلی، نانوذرات آهن و روی بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در گوجه فرنگی},
booktitle = {شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2019},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {تغذیه، عناصر کم مصرف، ورمی کمپوست، اسیدهیومیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر ترکیبات آلی، نانوذرات آهن و روی بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در گوجه فرنگی
%A جواهری, سعید
%A آستارائی, علیرضا
%A خراسانی, رضا
%A امامی, حجت
%A حمیدرضا ذبیحی
%J شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2019

[Download]