مهندسی سازه و ساخت, دوره (6), شماره (1), سال (2019-7) , صفحات (24-40)

عنوان : ( تاثیر مقاومت بتن و ضخامت دال تخت بتنی بر جلوگیری از خرابی پیشرونده ناشی از حذف ناگهانی یک ستون میانی )

نویسندگان: عاطفه سلیمانی , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

UFC و GSA طراحی ساختمانها برای مقاومت در برابر خرابی پیشرونده، امری غیر قابل انکار است. هرچند برخی دستورالعملها مثل الزاماتی برای کاهش احتمال خرابی پیشرونده در سازهها پیشنهاد دادهاند، اما به دلیل اینکه ماهیت بارها یا وقایع مسبب فروپاشی، به خوبی تعریف نشدهاند و عملکرد اجزای ساختمان در طول خرابی پیشرونده به خوبی قابل درک نیست، پیش بینی الگوی مشخصی که بیانگر سیر افزایش خرابی باشد مشکل است. در این پژوهش، با استفاده از رفتار غشایی دالها، اثر مقاومت بتن و ضخامت دال بر جلوگیری از خرابی پیشروندهی دالهای بتن مسلح پس از حذف ناگهانی یک ستون میانی بررسی میشود. خرابی پیشرونده در دالهای طراحی شده با حذف ناگهانی یک ستون داخلی شبیهسازی و ظرفیت دال در حضور نیروی غشایی فشاری برای مقاومتهای بتن مختلف و ضخامتهای گوناگون دال محاسبه شد. قابلیت حمل بار برای دهانهی افزایشیافتهی دال به علت حذف ناگهانی ستون میانی، برای نمونههای مختلف بررسی شد. نتایج حاصل از مطالعه و بررسی نشان داد که اثر غشایی دال که اغلب در طراحی در نظر گرفته نمیشود، میتواند تا حد زیادی از خرابی پیشروندهی دال و سازه جلوگیری کند. همچنین با افزایش مقاومت بتن دال و افزایش ضخامت دال نسبت به حداقل پیشنهادی آیین نامه میتوان ظرفیت دال را پس از حذف ناگهانی یک ستون میانی به مقدار قابل ملاحظهای افزایش داد.

کلمات کلیدی

, اثر غشایی, دال, مقاومت بتن, ضخامت دال, خرابی پیشرونده, بتن مسلح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076184,
author = {سلیمانی, عاطفه and اصفهانی, محمدرضا},
title = {تاثیر مقاومت بتن و ضخامت دال تخت بتنی بر جلوگیری از خرابی پیشرونده ناشی از حذف ناگهانی یک ستون میانی},
journal = {مهندسی سازه و ساخت},
year = {2019},
volume = {6},
number = {1},
month = {July},
issn = {2476-3977},
pages = {24--40},
numpages = {16},
keywords = {اثر غشایی، دال، مقاومت بتن، ضخامت دال، خرابی پیشرونده، بتن مسلح},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مقاومت بتن و ضخامت دال تخت بتنی بر جلوگیری از خرابی پیشرونده ناشی از حذف ناگهانی یک ستون میانی
%A سلیمانی, عاطفه
%A اصفهانی, محمدرضا
%J مهندسی سازه و ساخت
%@ 2476-3977
%D 2019

[Download]