اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (26), شماره (18), سال (2020-5) , صفحات (109-136)

عنوان : ( بررسی تأثیرپذیری فضای کسب و کار از متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص مقاومت اقتصادی (شواهدی از کشورهای اسکاندیناوی و منا) )

نویسندگان: وحید ارشدی , حسین امیری , معصومه بارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اینکه بحران ها و تکانه ها قابلیت دارند فضای کسب و کار را آسیب زده و بی ثبات کنند، بدین منظور مطالعه حاضر با استفاده از مدل داده های تابلویی و بهره گیری از داده های کشورهای توسعه یافته اسکاندیناوی و کشورهای در حال توسعه منا در دوره2010 تا2016 درصدد است، تأثیر شاخص های مقاومت اقتصادی را در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص محیط کسب و کار مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد، در دو گروه کشور شاخص مقاومت اقتصادی بر شاخص فضای کسب و کار تأثیر مثبت دارد. با 1/0 افزایش مقاومت اقتصادی، شاخص کسب و کار برای این دو گروه کشورها 67/0 افزایش می یابد و افزایش مقاومت اقتصادی، باعث بهبود فضای کسب و کار می شود. متغیرهای سرمایه ثابت ناخالص داخلی و نرخ تورم تأثیر مثبت بر شاخص کسب و کار دارند. اما سرمایه گذاری خارجی و تولید سرانه برای کشورهای منا تأثیر مثبت دارد، و برای کشورهای اسکاندیناوی هیچ تأثیر معناداری بر شاخص کسب و کار ندارد.

کلمات کلیدی

, فضای کسب و کار, شاخص مقاومت اقتصادی, کشورهای اسکاندیناوی و منا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076188,
author = {ارشدی, وحید and حسین امیری and معصومه بارانی},
title = {بررسی تأثیرپذیری فضای کسب و کار از متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص مقاومت اقتصادی (شواهدی از کشورهای اسکاندیناوی و منا)},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2020},
volume = {26},
number = {18},
month = {May},
issn = {2251-7790},
pages = {109--136},
numpages = {27},
keywords = {فضای کسب و کار-شاخص مقاومت اقتصادی-کشورهای اسکاندیناوی و منا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیرپذیری فضای کسب و کار از متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص مقاومت اقتصادی (شواهدی از کشورهای اسکاندیناوی و منا)
%A ارشدی, وحید
%A حسین امیری
%A معصومه بارانی
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2020

[Download]