مطالعات محیطی هفت حصار, دوره (28), شماره (7), سال (2019-9) , صفحات (45-50)

عنوان : ( ارزیابی مشارکت شهروندان در حکمروایی خوب شهری )

نویسندگان: ابراهیم شریف زاده اقدم , عبدالله شیخی , اکبر حیدری تاشه کبود ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی و شناخت وضع موجود نظام مشارکت شهروندان در حکمروایی شهری پیرانشهر می­باشد و درواقع در پی پاسخ به این سؤال است که شهروندان تا چه میزان در تصمیم­گیری­های مدیریت شهری از طریق حکمروایی شهری مشارکت داده‌شده‌اند. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش، توصیفی ـ تحلیلی می­باشد. روش جمع­آوری داده­ها به­صورت پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. نتایج ارزش­گذاری شاخص­ها و زیرشاخص‌های اداره بهینه شهری در مدلANP و نرم­افزار Super Decision نشانگر آن است که شاخص \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"مشارکت(A)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" با امتیاز 233/0، شاخصِ با ارجحیت اول می­باشد. همچنین، نتایج آزمون پیرسون حاکی از این است که اغلب شاخص‌های موجود در مدل تحقیق، تأثیر معناداری بر میزان مشارکت شهروندی در اداره‌ شهری داشته­اند. نتیجۀ اساسی­ پژوهش، وجود رابطه اساسی بین مسائل شهری و شاخص‌های حکمروایی است، به­گونه­ای که بیشترین میزان واریانس با میزان 75/29 مربوط به گویه \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"مدیریت و تصمیم­گیری پایدار\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" و بعدازآن با واریانس 874/18 مربوط به گویه \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"مشارکت\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" می­باشد که ناشی از انگیزه­ بالای مردم جهت مشارکت و تمایل به یکپارچگی مدیریت پایدار در امور شهری است. در بحث رتبه­بندی محلات ازلحاظ مدیریت مشارکتی نیز (آزمون کروسکال­والیس)، \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"محله 24\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" با بیشترین امتیاز (66/236) رتبه اول را به خود اختصاص داده است. نتایج کلی پژوهش، دال بر این واقعیت است که نادیده گرفتن نظر شهروندان در رابطه با مدیریت شهری و نحوه­ تصمیم­گیری مدیران شهری، به‌طور قابل‌توجهی درروند حکمروایی شهری پیرانشهر مؤثر بوده، و همین امر سبب تأثیرات نامتعادلی در نواحی شهری شده است.

کلمات کلیدی

, مدیریت شهری, مشارکت شهروندی, حکمروایی خوب شهری, پیرانشهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076189,
author = {شریف زاده اقدم, ابراهیم and عبدالله شیخی and حیدری تاشه کبود, اکبر},
title = {ارزیابی مشارکت شهروندان در حکمروایی خوب شهری},
journal = {مطالعات محیطی هفت حصار},
year = {2019},
volume = {28},
number = {7},
month = {September},
issn = {2322-5602},
pages = {45--50},
numpages = {5},
keywords = {مدیریت شهری، مشارکت شهروندی، حکمروایی خوب شهری، پیرانشهر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مشارکت شهروندان در حکمروایی خوب شهری
%A شریف زاده اقدم, ابراهیم
%A عبدالله شیخی
%A حیدری تاشه کبود, اکبر
%J مطالعات محیطی هفت حصار
%@ 2322-5602
%D 2019

[Download]