کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (22), شماره (1), سال (2019-6) , صفحات (28-53)

عنوان : ( بررسی یافت پذیری اطلاعات در اینستاگرام با تحلیل رفتار برچسب گذاری اجتماعی )

نویسندگان: فاطمه تقی پناهی , محسن نوکاریزی , محمدحسین دیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: پژوهش حاضر درصدد بررسی رفتار برچسب گذاری اطلاعات و میزان همخوانی برچسب ها با مضمون محتوا در صفحه های آموزشیی و موفق در رؤیت پذیری شبکه اجتماعی اینستاگرام است تا بتوان به الگویی در رابطه با برچسب گذاری اجتماعی برای افزایش یافت پیذیری در آن دست یافت. روش پژوهش: رویکرد پژوهش، از نوع کیفی و اکتشافی است و با روش تحلیل مضمون انجام شده اسیت. در اییر رابطیه، بییش از 2800 برچسب (هشتگ)، از صفحه های موضوعی و آموزشی اینستاگرام، که بر اساس رویکرد افزارسنجی رقابتی به صورت نمونه هدفمند انتخاب شده بودند، تحلیل مضمون شدند و ضمر مقوله بندی هشتگ ها، همخوانی آن ها با مضمون محتوا مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان داد برچسب ها و هشتگ های موضوعی، متداول و انحصاری بیشیتر بیه محتیوا ااتصیاد داده شده و کمتر از هشتگ های تأکیدی و انتقادی استفاده شده بود. نوع برچسب های اختتصاص داده شده بستگی به بافت صفحه ها نیز داشت. همچنین یافته ها نشان داد 67 درصد از هشتگ های مورد بررسی با مضمون محتوای به اشتراک گذاشته شده همخوانی داشت. نتیجه گیری: رفتار برچسب گذاری می تواند نشان دهنده انگیزه های اشتراک اطلاعات نیز باشد و از هشتگ های صفحه های آموزشی با توجه به ارزیابی همخوانی آنها با مضمون محتوا می توان به عنوان الگویی برای سازماندهی تصاویر استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, برچسب گذاری اجتماعی, فلوکسونومی, اینستاگرام, هشتگ, تحلیل مضمون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076192,
author = {تقی پناهی, فاطمه and نوکاریزی, محسن and دیانی, محمدحسین},
title = {بررسی یافت پذیری اطلاعات در اینستاگرام با تحلیل رفتار برچسب گذاری اجتماعی},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2019},
volume = {22},
number = {1},
month = {June},
issn = {1680-9637},
pages = {28--53},
numpages = {25},
keywords = {برچسب گذاری اجتماعی، فلوکسونومی، اینستاگرام، هشتگ، تحلیل مضمون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی یافت پذیری اطلاعات در اینستاگرام با تحلیل رفتار برچسب گذاری اجتماعی
%A تقی پناهی, فاطمه
%A نوکاریزی, محسن
%A دیانی, محمدحسین
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2019

[Download]