چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست , 2019-05-31

عنوان : ( بررسی تاثیر میدان مغناطیس بر عناصر موجود در آب )

نویسندگان: معصومه متانت , حسین بانژاد , مصطفی قلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش جمعیت و تخریبهای ناشی از آن و نیاز روزافزون به محصولات کشاورزی و محدودیت آب با کیفیت به عنوان یکی از عوامل اصلی تولیدات کشاورزی، مسالهی کمآبی را به گونهای بسیار جدی فرا روی کشور قرار داده است. به منظور بررسی تاثیر میدان مغناطیسی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در 1931 بر بهبود کیفیت آب مورد استفاده برای کشاورزی آزمایشی در تابستان سال قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. تیمارها در این آزمایش شامل آب مقطر به عنوان تیمار شاهد، آب مغناطیسی یک بار گذر و آب انجام ICP مغناطیسی یک ساعت با سه تکرار انجام شد بعد از آماده سازی نمونهها برای تعیین میزان عناصر موجود در آب از روش گرفت نتایج نشان داد که آب تحت یک میدان مغناطیسی خاصیت مغناطیسی پیدا میکند و برخی از ویژگی های مهم آب مغناطیسی ، ساختار و یونهای موجود از جمله کلسیم، سدیم، آهن، روی، مس و منیزیم موجود در آب تغییر میکند و آبی با کیفیت pHاز جمله بهتر برای گیاهان تولید میشود.

کلمات کلیدی

, آب مغناطیسی وآب مقطر -دستگاه مغناطیس کننده سیالات کیفیت آب, ICP روش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076193,
author = {متانت, معصومه and بانژاد, حسین and قلی زاده, مصطفی},
title = {بررسی تاثیر میدان مغناطیس بر عناصر موجود در آب},
booktitle = {چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آب مغناطیسی وآب مقطر -دستگاه مغناطیس کننده سیالات کیفیت آب،ICP روش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر میدان مغناطیس بر عناصر موجود در آب
%A متانت, معصومه
%A بانژاد, حسین
%A قلی زاده, مصطفی
%J چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2019

[Download]