سومین کنگره ملی طب حیوانات همراه , 2019-10-03

عنوان : ( تعیین فاصله فاندر نرمال در اندام‎های حرکتی قدامی اسب ترکمن )

نویسندگان: کرامت الله خالدی , علی میرشاهی , کامران سرداری , محمد عزیز زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از خالص‎ترین و قدیمی‎ترین نژادهای اسب در جهان، اسب نژاد ترکمن است که ویژگی‏های منحصر بفرد آن از لحاظ چابکی، استقامت و پرش مورد تحسین عموم بوده است. بیماری لامینایتیس یکی از عوارضی است که می‎تواند در اندام‎های حرکتی رخ دهد و کاهش عملکرد ورزشی را ایجاد کند. جهت تایید تشخیص سقوط بند سوم متعاقب لامینایتیس ارزیابی رادیوگرافی و تعیین فاصله فاندر در هر نژاد ضروری است و از آنجایی‎ که برای مقادیر طبیعی فاصله فاندر و دیگر اندازه‎های رادیوگرافی ناحیه سم و بند سوم در این نژاد گزارشی وجود ندارد تحقیق حاضر انجام شد. در این تحقیق تعداد 24 راس اسب ترکمن خالص که بر اساس معاینات بالینی سالم بودند و لنگشی در آن‎ها مشاهده نشد وارد مطالعه شدند. 10 راس نر و 14 راس ماده، با میانگین وزنی 25/307 کیلوگرم و میانگین سنی 83/4 سال انتخاب شدند. رادیوگراف نمای جانبی از دیستال هر دو اندام حرکتی قدامی با تمرکز بر بند سوم اخذ گردید. سپس از رادیوگراف‏ها فتوگراف تهیه شد و با نرم افزارهای موجود، اندازه‏گیری فاصله فاندر و دیگر اندازه‎های رادیوگرافی ناحیه سم و بند سوم با تصحیح بزرگنمایی انجام گرفت. میانگین، انحراف معیار و محدوده نرمال 95% اندازه‎های مذکور برای 48 اندام حرکتی قدامی به صورت کلی و به تفکیک برای جنس‎های مختلف و رده‎های سنی مختلف گزارش شد. رابطه سن، جنس و وزن اسب‎ها با اندازه‎های رادیوگرافی اندازه‎گیری شده با روش رگرسیون خطی ارزیابی گردید. در این مطالعه اختلاف معنی‎داری بین مقادیر اندازه‎های رادیوگرافی ناحیه سم و بند سوم اندام‎های حرکتی قدامی چپ و راست مشاهده نشد. میانگین و انحراف معیار فاصله فاندر برای 48 اندام حرکتی قدامی 24/3±85/5 میلی‎متر گزارش شد و همچنین این فاصله رابطه مثبت معنی‎داری را با وزن نشان داد. از مقادیر بدست آمده در مطالعه حاضر می‌توان به عنوان اندازه‌‎ی طبیعی فاصله فاندر اندام حرکتی قدامی نژاد ترکمن استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, فاصله فاندر, اسب ترکمن, نرمال, رادیولوژی, اندام‎های حرکتی قدامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076195,
author = {خالدی, کرامت الله and میرشاهی, علی and سرداری, کامران and عزیز زاده, محمد},
title = {تعیین فاصله فاندر نرمال در اندام‎های حرکتی قدامی اسب ترکمن},
booktitle = {سومین کنگره ملی طب حیوانات همراه},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فاصله فاندر، اسب ترکمن، نرمال، رادیولوژی، اندام‎های حرکتی قدامی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین فاصله فاندر نرمال در اندام‎های حرکتی قدامی اسب ترکمن
%A خالدی, کرامت الله
%A میرشاهی, علی
%A سرداری, کامران
%A عزیز زاده, محمد
%J سومین کنگره ملی طب حیوانات همراه
%D 2019

[Download]