علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (30), شماره (2), سال (2019-8) , صفحات (33-45)

عنوان : ( بررسی رفتار تناوبی پوسته های مکعبی از نوع SS316L تحت بارگذاری پیچشی خالص )

نویسندگان: محمود شریعتی , امین صابر , کمال کلاسنگیانی , هادی گلمکانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی تجربی و عددی رفتار تناوبی پوسته های مکعبی SS316L تحت بارگذاری پیچش خالص پرداخته ‌شده‌است. آزمایش های تجربی توسط دستگاه سرو هیدرولیک اینسترون 8802 و در شرایط بارگذاری گشتاور پیچشی- کنترل انجام ‌شده‌است. در این شرایط بارگذاری و براساس نتایج تجربی، با افزایش دامنۀ گشتاور پیچشی، به‌دلیل وجود تنش های برشی بزرگ‌تر در ضخامت پوسته ها، زاویۀ رچتینگ افزایش‌ پیدا می‌کند و عمر پوسته کاهش می‌یابد. همچنین تأثیر وجود گشودگی دایره‌ای و اندازۀ آن برروی رفتار رچتینگ پوستۀ مکعبی بررسی شد که باتوجه به نتایج تجربی مشاهده شد که حساسیت زاویۀ رچتینگ به گشودگی در موقعیت های نزدیک به محل اعمال بار بیشتر می‌باشد و عمر پوسته در این شرایط کاهش می‌یابد. تحلیل عددی توسط نرم‌افزار آباکوس و بااستفاده از مدل سخت‌شوندگی غیرخطی همسان‌گرد/ سینماتیک انجام شد که درمقایسه با نتایج تجربی از مطابقت خوبی برخوردار بود.

کلمات کلیدی

, پوستۀ مکعبی, بارگذاری پیچش خالص تناوبی, رچتینگ و نرم شوندگی, تحلیل عددی و تجربی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076196,
author = {شریعتی, محمود and صابر, امین and کلاسنگیانی, کمال and هادی گلمکانی},
title = {بررسی رفتار تناوبی پوسته های مکعبی از نوع SS316L تحت بارگذاری پیچشی خالص},
journal = {علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک},
year = {2019},
volume = {30},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-918x},
pages = {33--45},
numpages = {12},
keywords = {پوستۀ مکعبی، بارگذاری پیچش خالص تناوبی، رچتینگ و نرم شوندگی، تحلیل عددی و تجربی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار تناوبی پوسته های مکعبی از نوع SS316L تحت بارگذاری پیچشی خالص
%A شریعتی, محمود
%A صابر, امین
%A کلاسنگیانی, کمال
%A هادی گلمکانی
%J علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
%@ 2008-918x
%D 2019

[Download]