شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2019-08-27

عنوان : ( تغییرات فرسایش پذیری خاک تحت تأثیر درجه شیب در طول دامنه )

نویسندگان: , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موقعیت شیب در یک زمین نما از جمله ویژگیهای مهم و اثرگذار بر تشکیل خاک و فرسایش پذیری آن است. آگاهی از چگونگی تغییرات ویژگیهای خاک در قسمتهای مختلف شیب ما را در استفاده بهینه از زمینهای شیبدار یاری می دهد. بر این اساس، این پژوهش با هدف بررسی چگونگی تغییرات نمایه فرسایش پذیری خاک (K) کربن آلی، کربناتک لسیم و درصد رس خاک در طول یک شیب (در جهت جنوبی) با کاربری مرتع، در تابستان 1392طرح ریزی و اجرا شد. بر این اساس ابتدا پس از شناسایی یک سطح شیبدار با مواد مادری و پوشش گیاهی یکنواخت، از درجه های مختلف شیب شامل کمتر از 5درصد، 5تا 15درصد، 15تا 30درصد، 30تا 50درصد و بیشتر از 50 درصد نمونه برداری شد. از هر قسمت 3نمونه از عمق صفر تا 30سانتیمتر تهیه و جهت انجام آزمایشات فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه منتقل گردید. بر اساس نتایج این پژوهش کمترین مقدار Kدر شیب کمتر از 5درصد (0.42 ton.ha/MJ.mm) و بیشترین مقدار آن در شیب بیشتر از 50 درصد مشاهده شد ( ton.ha/MJ.mm0.58) دلیل این پدیده را میتوان به کاهش درصد رس و کربن آلی نسبت داد. زیرا تغییرات کربن آلی در طول شیب به شکلی بود که با کاهش درصد شیب، مقدار آن افزایش یافت. به طوری که بیشترین مقدار آن در شیب کمتر از 5 درصد (1.34) و کمترین مقدار آن در شیب بیشتر از 50درصد (0.12) مشاهده شد که علت آن میتواند از بین رفتن قسمت رویین خاک و کاهش مقدار کربن آلی خاک باشد.

کلمات کلیدی

, درصد رس, درصد کربن آلی, درصد کربناتکلسیم, زمینهای شیبدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076197,
author = {, and امامی, حجت},
title = {تغییرات فرسایش پذیری خاک تحت تأثیر درجه شیب در طول دامنه},
booktitle = {شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2019},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {درصد رس، درصد کربن آلی، درصد کربناتکلسیم، زمینهای شیبدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییرات فرسایش پذیری خاک تحت تأثیر درجه شیب در طول دامنه
%A ,
%A امامی, حجت
%J شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2019

[Download]