زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (22), شماره (9), سال (2019-12) , صفحات (25-35)

عنوان : ( تأثیر تعاملی مصرف ملاتونین و تمرین ترکیبی بر برخی از مؤلفه‌های آمادگی جسمانی و مقادیر سرمی مالون دی‌آلدئید در زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع دو )

نویسندگان: فرزانه کاری , ناهید بیژه , مهدی قهرمانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: ملاتونین می‌تواند نقش مهمی‌ در کاهش محصولات استرس اکسیداتیو داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تعاملی 8 هفته مصرف ملاتونین و تمرین ترکیبی بر روی برخی از مؤلفه‌های آمادگی جسمانی و مقادیر سرمی مالون دی‌آلدئید در زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد. روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده در سال 1397 بر روی 18 زن یائسه غیرفعال مبتلا به دیابت نوع 2 در مشهد انجام شد. شرکت‌کنندگان به شکل تصادفی در دو گروه تمرین ترکیبی+ ملاتونین (10 نفر) و تمرین ترکیبی+ دارونما (8 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی­های گروه اول به مدت 8 هفته روزانه یک عدد قرص ملاتونین (3 میلی‌گرم) و گروه دوم به همین مقدار دارونما مصرف کردند. برنامه تمرین ترکیبی دو گروه به‌مدت 8 هفته و 3 جلسه در هفته بود. متغیرهای ترکیب بدنی، آمادگی جسمانی و بیوشیمیایی در دو مرحله ابتدا و انتهای پژوهش سنجش شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌‌افزار آماری SPSS (نسخه 23) و آزمون‌های تی‌تست مستقل و تی تست وابسته صورت گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: مصرف ملاتونین همراه با تمرین ترکیبی باعث کاهش معنادار درصد چربی بدن و مقادیر مالون دی‌آلدئید و افزایش معنادار میزان اکسیژن مصرفی اوج و قدرت عضلانی در حرکات پرس سینه، زیربغل، جلوران و پشت ران شد (05/0p≤)، این در حالی بود که انجام تمرین ترکیبی به‌تنهایی فقط باعث افزایش معنادار میزان اکسیژن مصرفی اوج و قدرت عضلانی در حرکات پرس سینه، زیربغل، جلوران و پشت ران شد (05/0p≤). همچنین علی‌رغم وجود تفاوت­هایی بین دو گروه، اما در هیچ یک از متغیر­ها به لحاظ آماری اختلاف معناداری مشاهده نشد (05/0p>). نتیجه‌گیری: تعامل مصرف ملاتونین و تمرین ترکیبی باعث بهبود اکسیژن مصرفی اوج، قدرت عضلانی، کاهش درصد چربی بدنی و همچنین کاهش محصولات جانبی رادیکال آزاد از جمله مالون دی‌آلدئید می‌گردد و در بهبود عوامل خطرزای ناشی از بیماری دیابت نوع 2 در زنان یائسه مؤثر است. ک

کلمات کلیدی

, تمرین ترکیبی, دیابت نوع دو, زنان یائسه, مالون دی‌آلدئید, مقاومت به انسولین, ملاتونین,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076199,
author = {کاری, فرزانه and بیژه, ناهید and قهرمانی مقدم, مهدی},
title = {تأثیر تعاملی مصرف ملاتونین و تمرین ترکیبی بر برخی از مؤلفه‌های آمادگی جسمانی و مقادیر سرمی مالون دی‌آلدئید در زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع دو},
journal = {زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility},
year = {2019},
volume = {22},
number = {9},
month = {December},
issn = {1680-2993},
pages = {25--35},
numpages = {10},
keywords = {تمرین ترکیبی، دیابت نوع دو، زنان یائسه، مالون دی‌آلدئید، مقاومت به انسولین، ملاتونین،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تعاملی مصرف ملاتونین و تمرین ترکیبی بر برخی از مؤلفه‌های آمادگی جسمانی و مقادیر سرمی مالون دی‌آلدئید در زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع دو
%A کاری, فرزانه
%A بیژه, ناهید
%A قهرمانی مقدم, مهدی
%J زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
%@ 1680-2993
%D 2019

[Download]