پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (9), شماره (1), سال (2019-9) , صفحات (113-129)

عنوان : ( رویکردهای مختلف به تدریس نظریه ها در برنامه درسی آموزش عالی )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , اعظم محمدزاده قصر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رویکردهای مختلف نسبت به تدریس نظریه ها می باشد. یافته های به دست آمده از توصیف، تحلیل و نقد نظریه ها حاکی از آن است که چهار رویکرد مختلف در تدریس نظریه ها وجود دارد که عبارتند از: رویکرد مواجهه تاریخی، رویکرد درون پارادایمی، رویکرد مضمونی از منظر نظریه های مختلف، و رویکرد تبیین، تحلیل و نقد یک موقعیت یا پدیده از منظر نظریه های مختلف. علاوه براین، هدف یادگیری، سازماندهی محتوای تدریس، ارائه مثال و تحلیل نقاط قوت و ضعف هر یک از رویکردهای چهارگانه مطرح شده است. انتظار می‌رود شناسایی و بکارگیری شیوه مناسب در تدریس نظریه ها موجبات فهم عمیق و انتقادی نظریه های موجود از یک سو و زمینه سازی برای تولید نظریه های جدید از سویی دیگر و به طورکلی شکل گیری گفتمان های نظریه ای در آموزش عالی را فراهم سازد.

کلمات کلیدی

, گفتمان نظریه ای, نظریه پردازی, پارادایم, آموزش عالی, تدریس نظریه, برنامه درسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076202,
author = {امین خندقی, مقصود and محمدزاده قصر, اعظم},
title = {رویکردهای مختلف به تدریس نظریه ها در برنامه درسی آموزش عالی},
journal = {پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2019},
volume = {9},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-6360},
pages = {113--129},
numpages = {16},
keywords = {گفتمان نظریه ای، نظریه پردازی، پارادایم، آموزش عالی، تدریس نظریه، برنامه درسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رویکردهای مختلف به تدریس نظریه ها در برنامه درسی آموزش عالی
%A امین خندقی, مقصود
%A محمدزاده قصر, اعظم
%J پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2019

[Download]