سومین کنگره ملی طب حیوانات همراه , 2019-10-03

عنوان : ( Palmar/plantar osteochondral disease (POD) عامل مهم اما ناشناخته لنگش در اسب‎های کورسی )

نویسندگان: شیوا امان الهی , سمانه قاسمی , سپهر عزیزی , علی میرشاهی , کامران سرداری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: جراحات مفصل قلمی-بندانگشتی (فتلاک) از جمله رای جترین عوامل لنگش در اس بهای ورزشی هستند. از این میان، عارضه که استخوان زیر غضروفی را در کندیل های تحتانی استخوان قلم اصلی در مفصل فتلاک تحت تاثیر قرار م یدهد یکی از POD مهم ترین عوامل مسبب لنگش و افت عملکرد ورزشی است که در سا لهای اخیر رخداد آن در اسب های ورزشی به ویژه اسب های کورسی افزایش داشته است اما همچنان بسیاری از جنبه های آن ناشناخته مانده است. هدف از این مطالعه معرفی این بیماری در چند بیمار ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. روش کار: اسب های ارجاعی از نژادهای دوخون و تروبرد با میانگین سنی 4 سال بودند که درجات مختلفی از لنگش را در قدم و یورتمه داشتند. معاینات بالینی کامل از جمله آزمون خمشی در اندام مبتلا به لنگش و ب یحسی های تشخیصی جهت تعیین دقیق ناحیه آسیب دیده انجام و در نهایت به منظور تایید تشخیص، از ناحیه مد نظر تصاویر رادیولوژی گرفته شد. بسته به شدت آسیب، شامل کاهش عملکرد POD نتایج: با توجه به نتایج به دست آمده، علائم بالینی در اسب های ارجاعی مبتلا به ورزشی، تغییر در کمیت و کیفیت گام و درجات مختلفی از لنگش، تورم مفصل فتلاک، درد در هنگام خم کردن و بر طرف شدن می شود. اگر چه علائم مختلفی در تصاویر ،Four point block وAbaxial nerve block لنگش پس از انجام ب یحسی های رادیوگرافی اخذ شده از مفصل مبتلا دیده می شود اما یافته های رادیولوژی معمول مرتبط با این عارضه ب هصورت تشکیل نواحی رادیولوسنت، مشاهده بی نظمی در لبه های استخوان زیر غضروفی و تشکیل اسکلروز است که در سطح کف دستی/کف پایی کندیل مبتلا قابل مشاهده است. در بیماران ارجاعی، استراحت، درمان های حمایتی و محافظه کارانه و استفاده از تزریقات مفصلی به عنوان درمان مورد استفاده قرار گرفت. موثر POD نتیجه گیری: عوامل مختلفی در افزایش فشار و استرس بر استخوان زیر غضروفی و در نتیجه بروز شرایط پاتولوژیک و ایجاد هستند اما تغییر در شرایط پرورش، تمرین و مدیریت اسب های ورزشی که استخوان زیر غضروفی را تحت تاثیر قرار می دهند، از عوامل تحت تاثیر شدت عارضه قرار دارد. لذا با توجه به POD مهم افزایش رخداد این عارضه هستند. پیش آگهی ورزشی اسب های مبتلا به بر کارآیی ورزشی اسب ها، تشخیص به موقع و پیشگیری از آن به منظور حفظ عملکرد اسبمهم است. POD اثرات نامطلوب

کلمات کلیدی

, POD, فتلاک, اسبهای کورسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076203,
author = {امان الهی, شیوا and قاسمی, سمانه and عزیزی, سپهر and میرشاهی, علی and سرداری, کامران},
title = {Palmar/plantar osteochondral disease (POD) عامل مهم اما ناشناخته لنگش در اسب‎های کورسی},
booktitle = {سومین کنگره ملی طب حیوانات همراه},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {POD، فتلاک، اسبهای کورسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Palmar/plantar osteochondral disease (POD) عامل مهم اما ناشناخته لنگش در اسب‎های کورسی
%A امان الهی, شیوا
%A قاسمی, سمانه
%A عزیزی, سپهر
%A میرشاهی, علی
%A سرداری, کامران
%J سومین کنگره ملی طب حیوانات همراه
%D 2019

[Download]