هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2019-08-27

عنوان : ( پاسخ سویا به دوره های تنش خشکی در شرایط حضور و عدم حضور گاوپنبه )

نویسندگان: اعظم خادمی پور , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رقم ویلیامز در شرایط (Glycine max L.) به منظور ارزیابی اثرات تنش خشکی (فاصله آبیاری) بر صفات رویشی سویا حضور و عدم حضور علف هرز گاو پنبه، آزمایشی در سال 1396 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد، انجام شد. آزمایش به صورت بلوک های کامل تصادفی، با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش، شامل فاصله آبیاری (مدت تنش خشکی)، در 6 10 و 14 روز بود. نتایج آزمایش نشان داد که همه صفات رویشی هر دو گونه در شرایط کشت خالص ،8 ،6 ،4 ، سطح شامل 2 و همزمان گونه ها با یکدیگر به شکل معنی داری تحت تأثیر تیمارهای آزمایش قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمایشفواصل آبیاری 4 و 14 روز به ترتیب حداقل و حداکثر اثر منفی بر صفات رویشی گاوپنبه و سویا را به همراه داشت و در فواصل آبیاری 4 روز 30 درصد کاهش صفات رویشی و در فواصل آبیاری 14 روز 60 درصد کاهشصفات رویشی مشاهده شد. در شرایط حضور سویا تقریباً تمامی صفات مورد بررسی در گاوپنبه از مقادیر کمتری نسبت به کشت خالص گاوپنبه، برخوردار بودند که نشان از اثر شدید رقابتی گیاه زراعی سویا بر گیاه گاوپنبه است.

کلمات کلیدی

, رقم ویلیامز, رقابت, صفات رویشی, فاصله آبیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076240,
author = {خادمی پور, اعظم and راستگو, مهدی and حاج محمدنیا قالی باف, کمال},
title = {پاسخ سویا به دوره های تنش خشکی در شرایط حضور و عدم حضور گاوپنبه},
booktitle = {هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رقم ویلیامز، رقابت، صفات رویشی، فاصله آبیاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پاسخ سویا به دوره های تنش خشکی در شرایط حضور و عدم حضور گاوپنبه
%A خادمی پور, اعظم
%A راستگو, مهدی
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%J هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2019

[Download]