بوم شناسی علف های هرز, دوره (4), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (45-53)

عنوان : ( بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (. Acrptilon repens L ) با استفاده از مگس بذرخوار تلخه) Urophora xanthippe ( در شرایط مزرعه و گلخانه )

نویسندگان: بهروز خلیل طهماسبی , سعید مودی , غلامرضا زمانی , قربانعلی اسدی , محمد تقی آل ابراهیم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده این مطالعه به منظور کنترل بیولوژیکی علف هرز تلخه به وسیله مگس بذر خوار تلخه Urophora xanthippe Dipt.: Tephritidae) ) در سال 1391 در آزمایشگاه و گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند انجام گرفت. مطالعه ب هصورت دو آزمایش جداگانه صورت گرفت. آزمایش اول جهت تأثیر مگس بذر خوار بر جوانه زنی بذور علف های هرز تلخه و آزمایش دوم تع یین کارایی مگس بذر خوار در کاهش تولید بذر تلخه بود. نتایج نشان داد مگس بذ رخوار موجب کاهش معنی دار ) 001 / P>0 ( درصد بذور جوانه زده )با میانگین 11 / 7( در مقایسه با تیمار شاهد )با میانگین 44 / 52 ( شد. وزن تر و وزن خشک گیاهچه در تیمار شاهد به ترتیب 176 / 0 و 009 / 0 گرم بود که با کاربرد مگس مقدار آن به 025 / 0 و 001 / 0 گرم رسید. نتایج آزمون کارایی مگس بذر خوار نشان داد با میانگین 72 درصد خسارت در قوزه های تیمار شده با تیمار شاهد اختلاف معنی داری وجود داشت؛ بنابراین به نظر می رسد بتوان از این عامل بیولوژیکی در کنترل تلخه استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, جوان هزنی, قوزه, کنترل بیولوژیک, علف هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076241,
author = {بهروز خلیل طهماسبی and سعید مودی and غلامرضا زمانی and اسدی, قربانعلی and محمد تقی آل ابراهیم},
title = {بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (. Acrptilon repens L ) با استفاده از مگس بذرخوار تلخه) Urophora xanthippe ( در شرایط مزرعه و گلخانه},
journal = {بوم شناسی علف های هرز},
year = {2016},
volume = {4},
number = {1},
month = {June},
issn = {2383-1073},
pages = {45--53},
numpages = {8},
keywords = {جوان هزنی، قوزه، کنترل بیولوژیک، علف هرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (. Acrptilon repens L ) با استفاده از مگس بذرخوار تلخه) Urophora xanthippe ( در شرایط مزرعه و گلخانه
%A بهروز خلیل طهماسبی
%A سعید مودی
%A غلامرضا زمانی
%A اسدی, قربانعلی
%A محمد تقی آل ابراهیم
%J بوم شناسی علف های هرز
%@ 2383-1073
%D 2016

[Download]