زیست شناسی جانوری, دوره (11), شماره (4), سال (2019-9) , صفحات (21-34)

عنوان : ( تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل اطریفل صغیر بر سطوح نیم‌رخ لیپیدی و ترکیب بدنی در دختران چاق و دارای اضافه‌وزن )

نویسندگان: ناهید بیژه , فرشته کوره پز مشهدی , فاطمه دارینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مصرف اطریفل صغیر و تمرین هوازی می‌تواند از راه‌های مختلف ازجمله افزایش متابولیسم بدن بر چاقی تأثیر بگذارد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر چهار هفته تمرین هوازی با و بدون مصرف مکمل اطریفل صغیر بر سطوح نیم‌رخ لیپیدی و ترکیب بدنی در دختران چاق و دارای اضافه‌وزن بود. در این مطالعه نیمه تجربی 36 دختر چاق و دارای اضافه‌وزن بر اساس برخی معیار ها انتخاب و به‌طور تصادفی در چهار گروه 1) تمرین+دارونما 2) مکمل 3) تمرین + مکمل 4) دارونما قرار گرفتند. گروه های اول و سوم به مدت 4 هفته به اجرای تمرینات هوازی پرداختند و گروه دوم و سوم در طی این مدت روزانه 10گرم اطرفیل صغیر مصرف کردند. 48 ساعت قبل و بعد از پروتکل پژوهش نمونهگیری خون و سنجش ترکیب بدنی جهت سنجش متغیرها انجام شد. داده‌ها از طریق تی همبسته، آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و تست توکی در سطح معناداری 05/0 تحلیل شد. پژوهش حاضر سبب کاهش معنادار سطح نیم‌رخ لیپیدی شامل: کلسترول (0012/0 =p )، تری‌گلیسرید (039/0 = p)، لیپوپروتئین با چگالی پایین (001/0 = p)، لیپوپروتئین با چگالی بالا (004/0 = p)، لیپوپروتئین با چگالی خیلی پایین (05/0 = p)، محیط شکم (009/0 = p) و درصد چربی بدن (025/0 = p) در گروه تمرین + دارونما شد. همچنین کاهش معنادار در شاخص سطح گلوکز ناشتایی (043/0 = p)، نسبت دورکمر به دور لگن (001/0 = p)، محیط شکم (042/0 = p) ودرصد چربی بدن (001/0 = p) در گروه‌ مکمل دیده شد. کاهش معنادار سطح گلوکز (003/0 = p)، محیط شکم (015/0 = p)، درصد چربی بدن (001/0 = p) و شاخص توده بدنی (020/0 = p) در گروه تمرین مکمل نشان داده شد. با توجه به کاهش معنادار درصد چربی بدن و برخی شاخص‌های آنتروپومتری در گروههای تجربی پیشنهاد می‌شود دختران چاق برای بهبود ترکیب بدن از مکمل اطریفل صغیر به همراه تمرین هوازی بهره ببرند.

کلمات کلیدی

کلیدواژه‌ها تمرین هوازی؛ اطریفل صغیر؛ نیم‌رخ لیپیدی؛ ترکیب بدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076246,
author = {بیژه, ناهید and کوره پز مشهدی, فرشته and دارینی, فاطمه},
title = {تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل اطریفل صغیر بر سطوح نیم‌رخ لیپیدی و ترکیب بدنی در دختران چاق و دارای اضافه‌وزن},
journal = {زیست شناسی جانوری},
year = {2019},
volume = {11},
number = {4},
month = {September},
issn = {1735-9724},
pages = {21--34},
numpages = {13},
keywords = {کلیدواژه‌ها تمرین هوازی؛ اطریفل صغیر؛ نیم‌رخ لیپیدی؛ ترکیب بدن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل اطریفل صغیر بر سطوح نیم‌رخ لیپیدی و ترکیب بدنی در دختران چاق و دارای اضافه‌وزن
%A بیژه, ناهید
%A کوره پز مشهدی, فرشته
%A دارینی, فاطمه
%J زیست شناسی جانوری
%@ 1735-9724
%D 2019

[Download]