پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت , 2018-12-10

عنوان : ( ارایه سناریوهای تمرکززدایی نظام مالی و اداری دولت در ایران )

نویسندگان: مهدی مرتضوی , حبیب الله رعنایی , علی چشمی , حسین محمدی دوست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارایه سناریوهای تمرکززدایی نظام مالی و اداری دولت در ایران بوده است. در این پژوهش در ابتدا به منظور واکاوی آسیبها از تحلیل محتوای کیفی اسناد استفاده گردید. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش کیفی بوده است. به منظور ارایه سناریوها در این پژوهش تحلیل محتوای سه منبع اسناد آسیبهای نظام مالی و اداری، اسناد بالادستی نظام مالی و اداری در زمینه تمرکز زدایی و مطالعات تطبیقی انجام شده است. نتایج پژوهش آسیب شناسی حاکی از آن است که ناکارایی، پرخرجی، عدم شفافیت، فساد و پاسخگو نبودن و ناتوانی در طراحی و پیاده سازی استراتژی و برنامه های توسعه صنعتی منطقهای و محلی، مهاجرت شدید از روستا به شهر نتیجه تمرکز افراطی نظام مالی و اداری در ایران است. در پایان به منظور حل چالشهای ناشی از تمرکز زیاد نظام مالی و اداری دولت در ایران، سه سناریو شامل الف) سناریوی توانمندسازی مدیریت استانی از طریق ایجاد سازوکارهای رقابتی و عدم تمرکز مالی، ب) سناریوی تفویض اختیار به سطوح سرزمینی و اداره مناطق و استانها بصورت نیمه متمرکز و ج) سناریوی استقرار وزاری محلی ارایه گردیده است.

کلمات کلیدی

, تمرکززدایی مالی, تمرکززدایی اداری, نظام اداری ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076248,
author = {مهدی مرتضوی and حبیب الله رعنایی and چشمی, علی and حسین محمدی دوست},
title = {ارایه سناریوهای تمرکززدایی نظام مالی و اداری دولت در ایران},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تمرکززدایی مالی، تمرکززدایی اداری، نظام اداری ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارایه سناریوهای تمرکززدایی نظام مالی و اداری دولت در ایران
%A مهدی مرتضوی
%A حبیب الله رعنایی
%A چشمی, علی
%A حسین محمدی دوست
%J پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
%D 2018

[Download]