تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (9), شماره (4), سال (2020-1)

عنوان : ( Comparison of Foliar and Soil Fe Fertilization on Medicago scutellata Physiological-Biochemical Characteristics and Active Iron in Soils Containing Different Amounts of Lime )

نویسندگان: زهرا قشلاقی , رضا خراسانی , محمد کافی , امیر فتوت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاهش حلالیت آهن در خاک های آهکی منجر به بروز علائم زرد برگی در گیاه می شود. به منظور بررسی پاسخ گیاه یونجه یکساله به کمبود مستقیم و غیر مستقیم آهن، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجـام شـد. فاکتورهای آزمایشی شامل 3 سطح آهک (0، 4 و 8 درصد) و 5 سطح آهن (0، 5 و 10 میلی گرم آهن بر کیلوگرم خاک و 0 و 1/2 میکرومولار آهن به صورت محلول پاشی) بود. دو غلظت صفر آهن در روش مصرف خاکی و محلول پاشی آهن به ترتیب به عنوان کنترل خاکی و محلول پاشی درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد که افزودن 8 درصد آهک به خاک در تیمارهای کنترل موجب بروز علائم زردبرگی، کاهش غلظت کلروفیل، آهن کل و فعال برگ، پروتئین، محتوای نسبی آب برگ، شاخص پایداری غشاء و افزایش غلظت ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی برگ نسبت به سطح 0 درصد آهک شد؛ در حالیکه که کاربرد خاکی و محلول پاشی آهن موجب بهبود علائم زرد برگی، افزایش غلظت کلروفیل، آهن و پروتئین برگ شد که با کاهش معنی دار غلظت ترکیبات فنولیک در هر سه سطح آهک همراه بود. کاربرد محلول پاشی برگی در سه سطح آهک، موجب افزایش در جذب آهن کل و فعال برگ نسبت به دو تیمار مصرف خاکی شد. در حالیکه محلول پاشی آهن در دو سطح 4 و 8 درصد آهک، موجب کاهش معنی داری در غلظت ترکیبات فنولیک نسبت به دو تیمار مصرف خاکی گردید. بیشترین غلظت کلروفیل برگی در بالاترین سطح آهک، در دو تیمار 10 میلی گرم آهن بر کیلوگرم خاک و محلول پاشی آهن مشاهده شد. با توجه به نتایج حاصل، استفاده از روش محلول پاشی آهن در خاک های آهکی برای کاهش اثرات زرد برگی ناشی از آهک توصیه می شود

کلمات کلیدی

, ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی, زرد برگی, کربنات کلسیم, Fe-EDDHA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076273,
author = {قشلاقی, زهرا and خراسانی, رضا and کافی, محمد and فتوت, امیر},
title = {Comparison of Foliar and Soil Fe Fertilization on Medicago scutellata Physiological-Biochemical Characteristics and Active Iron in Soils Containing Different Amounts of Lime},
journal = {تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی},
year = {2020},
volume = {9},
number = {4},
month = {January},
issn = {۲۲۵۱-۸۵۱۷},
keywords = {ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی، زرد برگی، کربنات کلسیم، Fe-EDDHA},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Comparison of Foliar and Soil Fe Fertilization on Medicago scutellata Physiological-Biochemical Characteristics and Active Iron in Soils Containing Different Amounts of Lime
%A قشلاقی, زهرا
%A خراسانی, رضا
%A کافی, محمد
%A فتوت, امیر
%J تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
%@ ۲۲۵۱-۸۵۱۷
%D 2020

[Download]