هشتمین همایش علفهای هرز ایران , 2019-08-27

Title : ( اثر تراکم بر علف هرز گل گندم )

Authors: Abbas abbasian , Ghorban Ali Asadi , Reza Ghorbani ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076278,
author = {Abbasian, Abbas and Asadi, Ghorban Ali and Ghorbani, Reza},
title = {اثر تراکم بر علف هرز گل گندم},
booktitle = {هشتمین همایش علفهای هرز ایران},
year = {2019},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تراکم بر علف هرز گل گندم
%A Abbasian, Abbas
%A Asadi, Ghorban Ali
%A Ghorbani, Reza
%J هشتمین همایش علفهای هرز ایران
%D 2019

[Download]