هشتمین همایش علفهای هرز ایران , 2019-08-27

Title : ( ارزیابی تاثیر زمان تهیه بستر کاشت کاذب بذر و روش کنترل علف هرز بر غنای گونه ای علفهای هرز مزرعه ذرت )

Authors: Yalda khorshidvand , Reza Ghorbani , Ghorban Ali Asadi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076279,
author = {Khorshidvand, Yalda and Ghorbani, Reza and Asadi, Ghorban Ali},
title = {ارزیابی تاثیر زمان تهیه بستر کاشت کاذب بذر و روش کنترل علف هرز بر غنای گونه ای علفهای هرز مزرعه ذرت},
booktitle = {هشتمین همایش علفهای هرز ایران},
year = {2019},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تاثیر زمان تهیه بستر کاشت کاذب بذر و روش کنترل علف هرز بر غنای گونه ای علفهای هرز مزرعه ذرت
%A Khorshidvand, Yalda
%A Ghorbani, Reza
%A Asadi, Ghorban Ali
%J هشتمین همایش علفهای هرز ایران
%D 2019

[Download]