Iranian Journal of Plant Pathology- بیماریهای گیاهی, ( ISI ), دوره (55), شماره (1), سال (2019-10) , صفحات (65-75)

عنوان : ( شناسایی برخی از ژنهای دخیل در بیماریزایی استرین بومی باکتری Erwinia amylovora با استفاده از روش جهشزایی تصادفی )

نویسندگان: مسعود صاحبی , سعید طریقی , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده عامل بیماری آتشک، یکی از مهمترین بیماریهای درختان دانهدار به شمار میرود. هدف این مطالعه Erwinia amylovora باکتری گرم منفی به منظور شناسایی ژنهای دخیل در بیماریزایی باکتری بود. از E. amylovora ایجاد بانک جهش یافتههای ترانسپوزونی در باکتری استفاده شد. از بین 1500 پرگنه E. amylovora برای ایجاد کتابخانه جهشزایی ترانسپوزونی در استرین بومی mini-Tn5 lacZ ترانسپوزون 1 DNA جهش یافته، دو پرگنه که دارای قدرت بیماریزایی کمتری بر روی میوه های گلابی نارس بودند انتخاب شدند. نتایج تعیین توالی non- و یک ژن از گروه araC جهش یافته های منتخب نشان دهنده وقوع الحاق ترانسپوزون در یک ژن از خانواده تنظیم کننده بیانی در بیماریزایی باکتری NRPS و ژن araC بود. این تحقیق نشان دهنده تأثیر ژن تنظیم کننده بیانی ribosomal peptide synthetase (NRPS) مورد نیاز E. amylovora میباشد. بررسیهای بیشتری برای پی بردن به نقش این دو ژن در فیزیولوژی و پر آزاری باکتری E. amylovora است.

کلمات کلیدی

, araC, Fire blight, NRPS, Transposon
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076281,
author = {صاحبی, مسعود and طریقی, سعید and طاهری, پریسا},
title = {شناسایی برخی از ژنهای دخیل در بیماریزایی استرین بومی باکتری Erwinia amylovora با استفاده از روش جهشزایی تصادفی},
journal = {Iranian Journal of Plant Pathology- بیماریهای گیاهی},
year = {2019},
volume = {55},
number = {1},
month = {October},
issn = {0006-2774},
pages = {65--75},
numpages = {10},
keywords = {araC; Fire blight; NRPS; Transposon},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی برخی از ژنهای دخیل در بیماریزایی استرین بومی باکتری Erwinia amylovora با استفاده از روش جهشزایی تصادفی
%A صاحبی, مسعود
%A طریقی, سعید
%A طاهری, پریسا
%J Iranian Journal of Plant Pathology- بیماریهای گیاهی
%@ 0006-2774
%D 2019

[Download]