کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم، پیامد ها، سازگاری و تعدیل , 2019-06-11

عنوان : ( واکاوی روند تغییرات زمانی تبخیرتعرق پتانسیل بالقوه شهرهای سنندج و سقز طی نیم قرن اخیر )

نویسندگان: اکبر حیدری تاشه کبود , شادیه حیدری تاشه کبود ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تغییرات تبخیر و تعرق ایستگاه هواشناسی سینوپتیک سنندج و سقز و مطالعه انحراف احتمالی آن از حالت نرمال می باشد. برای تجزیه و تحلیل و محاسبات از نرم افزارهای CropWat و Matlab طی دوره آماری 50 ساله (2014-1977) جمع آوری و تنظیم گردید. نتایج حاصل از تحلیل داده ها، نشان می دهد که با توجه ضریب خود هم بستگی، آماره t من کندال و مولفه u آزمون آماری-گرافیکی من کندال فرض تصادفی بودن داده ها، به شدت رد شد و روند افزایش معنی داری بر متغیر تبخیر تعرق پتانسیل بالقوه، حاکم است. بر اساس بررسی نمودار گرافیکی، تبخیر و تعرق در طی آماری 50 سال اخیر، تغییراتی در عنصر تبخیر و تعرق اتفاق افتاده است. بیشتر این تغییرات از نوسانات کوتاه مدت اقلیمی و روند می باشد که عمدتاً در اوایل دهه 1975، 1985 و 1992 بیشتر مشهود است. تغییرات در شهر سنندج در فصل بهار و تابستان از نوع افزایشی و دارای روند بوده ولی در شهر سقز در فصل تابستان، بهار و فصل زمستان و پاییز تغییرات از نوع روند کاهشی و در جهت منفی و معنی دار بوده است. روند تبخیر تعرق سالانه شهر سنندج در سال 1972 یک جهش افزایشی اتفاق افتاده است، که روند افزایشی غیر معنی دار دارد؛ ولی در سال 1989 یک روند کاهشی معنی دار رخ داده است که بعد از آن رو افزایشی داشته است. اما روند تبخیر تعرق سالانه شهر سقز، یک جهش در سال 1985 اتفاق افتاده است که اول روند کاهشی غیر معنی دار دارد و بعد روند افزایش به خود گرفته است.

کلمات کلیدی

, آزمون من- کندال, پنمن- مانتیث, تبخیر و تعرق, cropwat.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076282,
author = {حیدری تاشه کبود, اکبر and شادیه حیدری تاشه کبود},
title = {واکاوی روند تغییرات زمانی تبخیرتعرق پتانسیل بالقوه شهرهای سنندج و سقز طی نیم قرن اخیر},
booktitle = {کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم، پیامد ها، سازگاری و تعدیل},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آزمون من- کندال، پنمن- مانتیث، تبخیر و تعرق، cropwat.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکاوی روند تغییرات زمانی تبخیرتعرق پتانسیل بالقوه شهرهای سنندج و سقز طی نیم قرن اخیر
%A حیدری تاشه کبود, اکبر
%A شادیه حیدری تاشه کبود
%J کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم، پیامد ها، سازگاری و تعدیل
%D 2019

[Download]