پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی , 2019-05-15

عنوان : ( اثرات منفی ریز پلاستیک ها بر تنوع زیستی و زیستگاه های ساحلی دریای خلیج فاری و دریای عمان )

نویسندگان: فاطمه طباطبائی یزدی , حسام الدین برجسته ثانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زباله ھای پلاستیکی در دریاھای جھان به مشکلی بزرگ برای محیط زیست تبدیل شده است. پسماندھای پلاستیکی در انواع زیستگاه ھا پراکنده پیدا شده اند. آلودگی اقیانوس ھا به وسیله پلاستیک گرچه به آسانی به چشم نمی آید اما مشکلی بس بزرگ است. قطعات کوچک و بزرگ زباله سبب مرگ یا گرفتار شدن پستانداران دریایی، ماھیان یا پرندگان می شوند . مشکل پلاستیک در طبیعت با تجزیه آن ھا نیز برطرف نمی شود و درصد بالایی از مواد شیمیایی آن ھا برای صدھا سال در محیط زیست باقی خواھند ماند. میکروپلاستیک ھا یکی از عوامل عمده آلودگی آب دریاھا و اقیانوس ھا محسوب می شود و تاثیرات دقیق میکروپلاستیک ھا بر موجودات زنده و محیط زیست نامشخص است. میکروپلاستیک ھا اشیایی فوق العاده کوچک ھستند که در نزدیکی سطح، بستر یا بر روی ساحل دریاھا و اقیانوس ھا وجود دارند. موجودات بسیار کوچک دریایی از لجن ھای شیمیایی تشکیل شده از ریزپلاستیک ھا تغذیه می کنند و خود مورد تغذیه ماھی ان و دیگر موجودات دریایی قرار می گیرند. درنتیجه مواد شیمیایی تشکیل دھنده پلاستیک وارد زنجیره غذایی می شود و در سطوح بالای ھرم غذا یی انباشت می شوند. از آنجا که برخی از این مواد شیمیایی سرطان زا بوده و موجب بروز بیماری ھای متفاوتی می شوند، این آلودگی نه تنھا زندگی و سلامت جانوران دریایی، بلکه زندگی میلیون ھا نفر از مردمی که برای تغذیه از ماھی و دیگر خوراک ھای دریایی تغذیه میکنند را تھدید می کند. در حال حاضر اطلاعات و بررسی ھای بسیار کمی در مورد سطح آلودگی ھای خلیج فارس و دریای عمان و میزان تاثیرگذاری و ھم افزایی تاثیرات زیست محیطی انواع آلودگی ھا بر روی حیات این مناطق در دسترس است؛ بنابراین به منظور حفظ گنجینه ھای ارزشمند تنوع زیستی در این منطقه نیاز به توجه و رعایت قوانین حقوقی مرتبط با آلودگی ھای دریایی و حفظ تنوع زیستی و منابع ژنتیکی و توجه به مقررات کنوانسیون ھای بین المللی می باشد.

کلمات کلیدی

, آلودگی, پسماندهای پلاستیکی, تنوع زیستیی, میکروپلاستیک ها, زنجیره غذایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076284,
author = {طباطبائی یزدی, فاطمه and برجسته ثانی, حسام الدین},
title = {اثرات منفی ریز پلاستیک ها بر تنوع زیستی و زیستگاه های ساحلی دریای خلیج فاری و دریای عمان},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آلودگی، پسماندهای پلاستیکی، تنوع زیستیی، میکروپلاستیک ها، زنجیره غذایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات منفی ریز پلاستیک ها بر تنوع زیستی و زیستگاه های ساحلی دریای خلیج فاری و دریای عمان
%A طباطبائی یزدی, فاطمه
%A برجسته ثانی, حسام الدین
%J پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
%D 2019

[Download]