پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی , 2019-05-15

عنوان : ( بررسی نوسانات جمعیتی دو گونه غالب کل و بر و قوچ و میش در منطقه شکار ممنوع کلیلاق و عوامل موثر بر آن )

نویسندگان: فاطمه طباطبائی یزدی , جواد ستوده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه شکارممنوع کلیلاق با وسعت 41073 ھکتار در 25 کیلومتری شھرستان فریمان واقع گردیده است. دارای میزان بارندگی بیش از 250 میلی متر در مناطق مرتفع و کمتر از 200 میلی متر در مناطق پست است. این منطقه به دلیل وجود گونه های شاخص جانوری شامل قوچ وحشی، کل و بز و انواع گونه ھای جانوری و پرندگان شکاری و وضعیت مطلوب زیستگاھی به عنوان یکی از مھم ترین زیستگاه ھای حیات وحش در سطح استان مطرح است به طوری که در سال 1389 به عنوان منطقه شکارممنوع اعلام گردید. بر اساس آمار جمعیتی دو گونه کل و بز و قوچ و میش طی دوره 12 ساله و ھمچنین با توجه به آمار بارندگی سالانه منطق میزان ھمبستگی جمعیت این دو گونه با میزان بارندگی سالانه و نیز نوسانات جمعیتی این گونه ھا در سال ھای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه علاوه بر نمایش نوسانات بسیار شدید جمعیت برای ھر دو گونه مطالعه شده، ھمبستگی ضعیفی را بین میزان بارندگی سالانه و فراوانی جمعیت ھا بر اساس سرشماری ھای سالانه توسط سازمان حفاظت محیط زیست نشان داد. از آنجا که جمعیت ھای قوچ و میش و کل و بز با مناطق شکارممنوع بزد و ژرف در تبادل ھستند تفاوت زمانی سرشماری می تواند مربوط به علت جابجایی ھای فصلی جانوران بین مناطق تفاوت چشمگیری در آمار سرشماری ھا را باعث شود. با توجه به اھمیت این منطقه در حفظ تنوع زیستی و غنای گونه ای، پتانسیل ارتقاء سطح حفاظتی این منطقه به منطق حفاظت شده وجود دارد. در گذشته نیز بارھا پیشنھاد ارتقاء منطقه مطرح بوده که به دلیل وجود عوامل مختلف تخریب تھدیدکننده جمعیت ھا به خصوص وجود محدوده ھای معدنی، چرای دام، تغییرات ھیدرولوژیکی و تخریب پوشش گیاھی تاکنون محقق نگردیده است.

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی, جمعیت, حیات وحش, خراسان رضوی, منطقه حفاظت شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076286,
author = {طباطبائی یزدی, فاطمه and ستوده, جواد},
title = {بررسی نوسانات جمعیتی دو گونه غالب کل و بر و قوچ و میش در منطقه شکار ممنوع کلیلاق و عوامل موثر بر آن},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تنوع زیستی، جمعیت، حیات وحش، خراسان رضوی، منطقه حفاظت شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نوسانات جمعیتی دو گونه غالب کل و بر و قوچ و میش در منطقه شکار ممنوع کلیلاق و عوامل موثر بر آن
%A طباطبائی یزدی, فاطمه
%A ستوده, جواد
%J پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
%D 2019

[Download]