علوم و فناوری بذر ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2019-8) , صفحات (43-52)

عنوان : ( روندجوانه زنی و پیشبینی ضرایب قابلیت حیات بذر انیسون (رازیانه رومی یابادیان رومی)(PimpinellaanisumL.)،توده محلی استان مرکزی شهرستان خمین تحت شرایط مختلف انبارکردن )

نویسندگان: وحید امیری منفرد , رضا توکل افشاری , آرش مامدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده پیش بینی قابلیت حیات بذربرای تولیدکنندگان بذرمهم است و پیش بینی آن در انبار به درک روابط کمی بین زوال بذر،رطوبتذرودمایانباربستگیدارد.بهمنظوربررسیاثردما،محتویرطوبتبذروزمانبررویزوالبذرهایانیسونوهمچنینکمیسازیایناثروتعیینضرایبحیات،اینبررسیدرآزمایشگاهبذرپردیسکشاورزیدانشگاهتهرانبهصورتفاکتوریلدرقالبطرحکاملاتصادفیانجامگرفت.دمادر4سطح(1،11،21و31درجهسانتیگراد)،محتویرطوبتبذردر4سطح(1،3،13و11درصد)وششزمان(یک،دو،سه،چهار،پنجوششماه)بهعنوانفاکتورهایاینآزمایشبودند.نتایجتجزیهواریانسنشاندادکهاثردمادررطوبتبذردرزمانبرایشاخصهایجوانهزنیدرسطحیکدرصدمعنیداربود.باافزایشدماورطوبتانبارکردنباگذشتزمانشاخصهایجوانهزنیکاهشیافت.ضرایبحیاتنیزبعدازششماهانبارکردناینمطلبرانشاندادکهمنحنیهایبقامیتوانندبایکمبدأواحدرسمشوند.همچنیننتایجنشاندادندکهباافزایشرطوبتدرهردما،بهویژهدردماهایبالاتر،میزانکاهشطولعمرباافزایشرطوبت،بیشترمیشود.بااستفادهازمعادلهقابلیتحیاتضرایبKE(21/4،)CW(11/1)،CH(830/8)وCQ(88833/8)محاسبهشد.

کلمات کلیدی

, انیسون, انبارکردن, رطوبت محتوی, دما, ضرایب حیات.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076290,
author = {وحید امیری منفرد and توکل افشاری, رضا and آرش مامدی},
title = {روندجوانه زنی و پیشبینی ضرایب قابلیت حیات بذر انیسون (رازیانه رومی یابادیان رومی)(PimpinellaanisumL.)،توده محلی استان مرکزی شهرستان خمین تحت شرایط مختلف انبارکردن},
journal = {علوم و فناوری بذر ایران},
year = {2019},
volume = {8},
number = {1},
month = {August},
issn = {2322-2646},
pages = {43--52},
numpages = {9},
keywords = {انیسون،انبارکردن،رطوبت محتوی،دما،ضرایب حیات.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روندجوانه زنی و پیشبینی ضرایب قابلیت حیات بذر انیسون (رازیانه رومی یابادیان رومی)(PimpinellaanisumL.)،توده محلی استان مرکزی شهرستان خمین تحت شرایط مختلف انبارکردن
%A وحید امیری منفرد
%A توکل افشاری, رضا
%A آرش مامدی
%J علوم و فناوری بذر ایران
%@ 2322-2646
%D 2019

[Download]