پنجمین کنگره بین المللی توسعه پایدار , 2019-09-12

عنوان : ( اولویت بندی عوامل دوبارهکاری در پروژههای ساخت و ساز با استفاده از الگوریتم فرآیند تحلیل شبکه (مطالعهی موردی – کشور عراق) )

نویسندگان: سمانمیر کریم الشمری , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین عوامل دوبارهکاری، طبقهبندی آنها، استخراج ارتباطات و نحوهی اثرگذاری این عوامل بر یکدیگر، ارزیابی و در نهایت اولویتبندی آنها، امری بسیار مهم و پیچیده میباشد. فرآیند تحلیل شبکه ( )ANPیکی از جامعترین سیستمهای طراحی شده برای تصمیمگیری چندمعیاره میباشد. تجزیهی مسائل بزرگ به زیرساختارهای منطقی، استفاده از یک شبکهی سیستمی به منظور یافتن ارتباطات و اثرگذاری فاکتورهای تصمیمگیری بر یکدیگر و نیز اولویتبندی و تعیین اوزان اهمیت گزینههای مختلف در یک فرآیند تصمیمگیری پیچیده از تواناییهای اصلی این روش میباشد. در این پژوهش، به منظور دستیابی به تجربیات افراد متخصص در حوزهی دوبارهکاری در کشور عراق، یک پرسشنامه در سه بخش هزینه، زمان و کیفیت پروژههای ساخت مدون گردید و پس از آن یک الگوریتم ترکیبی بر مبنای روش Dimatelو فرآیند تحلیل شبکه به کار برده شد تا عوامل و زیرمعیارهای آنها رتبهبندی شوند و اوزان اهمیت هر یک به دست آید. طبق نتایج به دست آمده، مهمترین عامل موثر بر دوبارهکاری پروژههای ساخت در بخش هزینه و زمان، عامل کارفرما میباشد که با چهار زیرمعیار مربوطه و مجموع وزنی به ترتیب 0/403در بخش هزینه و 0/376در بخش زمان، دارای رتبهی اول در بین عوامل دیگر میباشد. در بخش کیفیت نیز پیمانکاران (اعم از پیمانکاران اصلی یا جزء) با وجود 5زیرمعیار و مجموع وزنی 0/384در رتبهی اول و مشاوران نیز با وزن تاثیرگذاری 0/330در رتبهی دوم قرار دارند. در انتها، براساس نتایج به دست آمده، راهکارهایی قابل اجرا به منظور کاهش میزان دوبارهکاری پروژهها ارائه شده است

کلمات کلیدی

, پروژههای ساخت و ساز, عوامل و اثرات دوبارهکاری, اولویتبندی عوامل دوبارهکاری, تصمیمگیری چندمعیاره, فرآیند تحلیل شبکه (ANP)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076301,
author = {الشمری, سمانمیر کریم and شریعتمدار, هاشم},
title = {اولویت بندی عوامل دوبارهکاری در پروژههای ساخت و ساز با استفاده از الگوریتم فرآیند تحلیل شبکه (مطالعهی موردی – کشور عراق)},
booktitle = {پنجمین کنگره بین المللی توسعه پایدار},
year = {2019},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {پروژههای ساخت و ساز، عوامل و اثرات دوبارهکاری، اولویتبندی عوامل دوبارهکاری، تصمیمگیری چندمعیاره، فرآیند تحلیل شبکه (ANP)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولویت بندی عوامل دوبارهکاری در پروژههای ساخت و ساز با استفاده از الگوریتم فرآیند تحلیل شبکه (مطالعهی موردی – کشور عراق)
%A الشمری, سمانمیر کریم
%A شریعتمدار, هاشم
%J پنجمین کنگره بین المللی توسعه پایدار
%D 2019

[Download]