تحقیقات آب و خاک ایران, سال (2019-7)

عنوان : ( انتقال نانوذرات TiO2 در ستونهای خاک دست نخورده: تأثیر نرخ جریان )

نویسندگان: سمیرا امیدی , بیژن قهرمان , امیر فتوت , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعات انجام شده برای بررسی انتقال نانوذرات در محیط متخلخل، با توجه به محدودیت ابزارهای آزمایشگاهی و دشوار بودن تفسیر نتایج به‌دست آمده در محیط‌های متخلخل پیچیده مانند خاک، اغلب از محیط‌های متخلخل مدل، همانند دانه-های شیشه‌ای، شن، دانه‌های خالص کوارتز و شن‌های بستر رودخانه استفاده می شود. در این تحقیق، اثر دبی‌های مختلف جریان بر انتقال نانوذرات دی اکسید تیتانیم، در قالب آزمایش‌های ستونی خاک دست‌نخورده بررسی شد. دبی در واحد سطح به ترتیب برابر با هدایت هیدرولیکی اشباع (جریان اشباع)، 9/0، 7/0 و 5/0 برابر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (جریان غیراشباع) توسط پمپ پریستالتیک (BT100-1F) به ستون‌های خاک اضافه شد. با اندازه‌گیری منحنی‌های رخنه مربوط به هر ستون، پارامترهای تبیین کننده انتقال نانوذرات بر مبنای مدل جذب تک مکانی، مدل جذب سینتیک تک مکانی و مدل جذب سینتیک دو مکانی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که با افزایش نرخ جریان، غلظت نانوذرات TiO2 در خروجی ستون‌های خاک نسبت به ورودی آن، از 3 درصد به 28 درصد افزایش می یابد. در بین مدل‌های مورد بررسی مدل جذب سینتیک دو مکانی، علاوه بر لحاظ نمودن مکانیسم حبس فیزیکی که براساس اندازه ذرات و منافذ محیط متخلخل صورت می گیرد، با وارد کردن تابع اشباع شدن سطح ذرات محیط متخلخل با نانوذرات و تابع حبس فیزیکی که تغییرات این مکانیسم با فاصله را لحاظ می کند، بهترین برازش (90 %

کلمات کلیدی

جذب؛ غیراشباع؛ منحنی رخنه؛ واجذب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076314,
author = {امیدی, سمیرا and قهرمان, بیژن and فتوت, امیر and داوری, کامران},
title = {انتقال نانوذرات TiO2 در ستونهای خاک دست نخورده: تأثیر نرخ جریان},
journal = {تحقیقات آب و خاک ایران},
year = {2019},
month = {July},
issn = {2008-479X},
keywords = {جذب؛ غیراشباع؛ منحنی رخنه؛ واجذب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انتقال نانوذرات TiO2 در ستونهای خاک دست نخورده: تأثیر نرخ جریان
%A امیدی, سمیرا
%A قهرمان, بیژن
%A فتوت, امیر
%A داوری, کامران
%J تحقیقات آب و خاک ایران
%@ 2008-479X
%D 2019

[Download]