سوخت و احتراق, دوره (12), شماره (3), سال (2019-10) , صفحات (39-51)

عنوان : ( بررسی تاثیر فرآیند تولید بیواتانول بر برخی ویژگی‌های کیفی آن )

نویسندگان: آذر خدابخشی کولائی , حسن صدرنیا , محمد طبسی زاده , برات قبادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر، به بررسی شرایط بهینه تولید بیواتانول سوختی از سه نوع قند پرداخته شده و سپس تاثیر شرایط عملیاتی تولید بر روی برخی خصوصیات مهم فیزیکی آن مانند ویسکوزیته، دانسیته و نقطه اشتعال آن، بررسی گردیده‌است.. در این مطالعه،27 نوع اتانول گیاهی از مواد ملاس نیشکر، ملاس چغندرقند و شربت غلیظ نیشکر، در سه زمان 24، 48 و 72 ساعت و در سه دمایc◦ 35، c◦30 و c◦ 25 به‌ روش تخمیر بی‌هوازی تولید شدند. سپس پارامترهای ویسکوزیته سینماتیکی، دانسیته و نقطه اشتعال آن‌ها با سه تکرار تعیین شد. نتایج نشان داد که با افزایش دما و زمان، ویسکوزیته، دانسیته و نقطه اشتعال کاهش می‌یابند. نوع ماده قندی نیز اثر معنی‌داری داشت. بدین‌گونه که نزدیک‌ترین ویسکوزیته به‌میزان استاندارد بیواتانول مربوط به ملاس نیشکر در دمای c◦ 25 و بعد از 72 ساعت به میزانcSt 5174/1 به‌دست آمد. شبیه‌ترین دانسیته به مقدار استاندارد در دمای c◦ 35 و بعد از 72 ساعت برای شربت نیشکر با میزان g/cm3 9560/. محاسبه شد. نقطه اشتعال c◦ 5/24 به‌عنوان نزدیک-ترین نقطه‌اشتعال به میزان استاندارد بیواتانول گزارش شد که مربوط به شربت نیشکر در دمای c◦ 30 و زمان 72 ساعت بود. بیشترین میزان بیواتانول تولید شده،gr.L-1 74 و مربوط به ملاس نیشکر در دمای c◦ 35 و بعد 72 ساعت گزارش شد. روش ارائه‌شده برای تولید بیواتانول از مواد قندی توانست سوخت با خصوصیات کیفی منطبق با استاندارد سوخت‌های بیواتانول را فراهم آورد.

کلمات کلیدی

, بیواتانول, تخمیر, ویسکوزیته, دانسیته, نقطه اشتعال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076333,
author = {خدابخشی کولائی, آذر and صدرنیا, حسن and طبسی زاده, محمد and برات قبادیان},
title = {بررسی تاثیر فرآیند تولید بیواتانول بر برخی ویژگی‌های کیفی آن},
journal = {سوخت و احتراق},
year = {2019},
volume = {12},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-3629},
pages = {39--51},
numpages = {12},
keywords = {بیواتانول، تخمیر، ویسکوزیته، دانسیته، نقطه اشتعال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر فرآیند تولید بیواتانول بر برخی ویژگی‌های کیفی آن
%A خدابخشی کولائی, آذر
%A صدرنیا, حسن
%A طبسی زاده, محمد
%A برات قبادیان
%J سوخت و احتراق
%@ 2008-3629
%D 2019

[Download]