هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2019-08-27

عنوان : ( ارزیابی جوانه زنی بذر بیوتیپ های یولاف وحشی زمستانه (.Avena ludoviciana L) حساس و مقاوم به علفکش های بازدارنده ACCase در پاسخ به تغییرات دما و پتانسیل آب )

نویسندگان: علیرضا حسن فرد , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی و شناخت پاسخ بذر علف‌های هرز به شرایط متفاوت محیطی سبب پیش‌بینی نحوه هجوم و پراکنش آن ها در یک منطقه می شود. آزمایش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر دما و پتانسیل آب بر جوانه زنی بذور دو توده حساس و مقاوم به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم- آ-کربوکسیلاز یولاف وحشی زمستانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در سال 1397 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. عوامل آزمایش شامل دما در شش سطح (5، 10، 15، 20، 25، 30 درجه سانتی‌گراد) و پتانسیل آب در پنج سطح ( صفر، 0/3-، 0/6-، 0/9-، 1/2- مگاپاسکال) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که محدوده دمایی حداکثر جوانه زنی در توده مقاوم با کاهش پتانسیل آب به 9/0- و 2/1- مگاپاسکال در مقایسه با توده حساس کمتر بود. همچنین محدوده دمایی حداکثر سرعت جوانه زنی در توده حساس وسیع تر بود. به‌طوری‌که در پتانسیل آب 2/1- مگاپاسکال توده حساس از دمای 5 تا 30 درجه سانتی گراد حداکثر سرعت جوانه زنی خود را حفظ کرد، اما در توده مقاوم در پتانسیل آب مشابه حداکثر سرعت جوانه زنی فقط در محدوده دمایی 5 تا 10 درجه سانتی گراد مشاهده شد. به‌طورکلی توده حساس یولاف وحشی زمستانه نسبت به توده مقاوم از محدوده دمایی وسیع تری برای حفظ حداکثر درصد و سرعت جوانه زنی برخوردار بود.

کلمات کلیدی

, استیل کوآنزیم- آ-کربوکسیلاز, درصد جوانه زنی, سرعت جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076335,
author = {حسن فرد, علیرضا and راستگو, مهدی and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {ارزیابی جوانه زنی بذر بیوتیپ های یولاف وحشی زمستانه (.Avena ludoviciana L) حساس و مقاوم به علفکش های بازدارنده ACCase در پاسخ به تغییرات دما و پتانسیل آب},
booktitle = {هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {استیل کوآنزیم- آ-کربوکسیلاز، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی جوانه زنی بذر بیوتیپ های یولاف وحشی زمستانه (.Avena ludoviciana L) حساس و مقاوم به علفکش های بازدارنده ACCase در پاسخ به تغییرات دما و پتانسیل آب
%A حسن فرد, علیرضا
%A راستگو, مهدی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2019

[Download]