مدیریت استاندارد و کیفیت, دوره (8), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (18-27)

عنوان : ( فراتحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی براساس مدل EFQM )با استفاده از نرم افزار )CMA.2 )

نویسندگان: علی اکبر مجدی , بتول صیفوری , غلامرضا حسنی درمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده فراتحلیل را هنر ترکیب تحقیقات و تحلیلی بر چند تحلیل می نامند و در واقع روش کمّی برای تلفیق نتایج تحقیقات مستقل و مشابه و ترکیب یافته های آن ها برای ارزیابی اثربخشی عمل آزمایشی است. مانند هر واکاوی علمی دیگری، برای انجام فراتحلیل اولین مرحله،صورت بندی دقیق موضوع است و در این پژوهش، تعالی سازمانی براساس مدل EFQM را برگزیدیم تا از منظر روشی نوین و با کاربردنر مافزار CMA.2 موضوع موردنظر، بررسی شود. در این مطالعه، براساس رعایت اصول اولیه ی این روش 31 پژوهش کمّی داخلی با موضوع تعالی سازمانی در بازه ی زمانی 96 - 1390 را براساس متغیر توانمندسازی )رهبری، راهبردی، کارکنان، شرک تها و منابع، فرایندها( و نتایج )نتایج مشتری، نتایج کارکنان، نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد( انتخاب کردیم. نتایج نشان داد که اندازه اثر تعالی سازمانی با 561 / 0 تأثیر دو متغیر توانمندسازی و نتایج در تحقیقات مرور شده در حد زیاد تأیید می شوند.

کلمات کلیدی

, فراتحلیل, تعالی سازمانی, مدل EFQM , معیار توانمندسازی, معیار نتایج.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076341,
author = {مجدی, علی اکبر and بتول صیفوری and حسنی درمیان, غلامرضا},
title = {فراتحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی براساس مدل EFQM )با استفاده از نرم افزار )CMA.2},
journal = {مدیریت استاندارد و کیفیت},
year = {2019},
volume = {8},
number = {4},
month = {March},
issn = {2345-3311},
pages = {18--27},
numpages = {9},
keywords = {فراتحلیل، تعالی سازمانی،مدل EFQM ، معیار توانمندسازی، معیار نتایج.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فراتحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی براساس مدل EFQM )با استفاده از نرم افزار )CMA.2
%A مجدی, علی اکبر
%A بتول صیفوری
%A حسنی درمیان, غلامرضا
%J مدیریت استاندارد و کیفیت
%@ 2345-3311
%D 2019

[Download]