فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2019-10) , صفحات (108-116)

عنوان : ( مقایسه اثرات تجویز تیامین، دگزامتازون و ان استیل سیستئین بر جوانه زنی آکسونی متعاقب قطع عصب سیاتیک در موش صحرایی )

نویسندگان: مریم موسوی نژادمقدم , مرتضی بهنام رسولی , سید عبدالرحیم رضایی , ناصر مهدوی شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: برای ترمیم یک فیبر عصبی قطع شده، فرایندهای تشکیل مخروط رشد و جوانه­‌زنی آکسونی، تکثیر سلول­های شوان، ساختن غلاف میلین و عواملی دیگر ضروری می­‌باشند. جهت تسهیل و تقویت این فرایندها، مداخلات دارویی توصیه می‌­گردد. در مطالعه حاضر آثار تیامین، دگزامتازون و ان-استیل سیستئین بر جوانه‌­زنی آکسونی با یکدیگر مقایسه شد. روش‌ها: در 24سر موش صحرایی نر ویستار، عصب سیاتیک راست قطع گردید و دو انتهای بریده شده عصب به درون یک قطعه لوله سیلیکونی بخیه زده شد. سپس موش­های صحرایی به چهار گروه (در هر گروه 6 موش) تقسیم و با ان-استیل سیستئین (150میلی‌­گرم بر کیلوگرم)، دگزامتازون (0/2 میلی­‌گرم بر کیلوگرم)، تیامین (50 میلی­‌گرم بر کیلوگرم) و سرم فیزیولوژی (گروه کنترل)، به­‌طور روزانه و به­‌صورت داخل صفاقی تیمار شدند. در پایان دوره آزمایش (16 هفته)، حیوانات قربانی شده و جوانه آکسونی جهت بررسی­‌های بافت‌­شناسی برداشته شد. یافته‌ها: اگرچه تفاوت معنادار در تعداد فیبرها، قطر آکسون و ضخامت غلاف میلین در بین گروه­های آزمایشی و کنترل وجود نداشت اما قطر آکسون در گروه تیمار با تیامین نزدیک به افزایش نشان داد (0/06= p). سطح مقطع عصب در گروه دگزامتازون در مقایسه با گروه کنترل و سایر گروه­های آزمایشی به­‌طور معناداری کم شده بود (0/05 > p). کاهش معنادار قطر آکسون و ضخامت غلاف میلین در گروه­ دگزامتازون در مقایسه با گروه تیامین مشاهده شد (0/05 > p). نتیجه‌گیری: در ترمیم عصب سیاتیک موش صحرایی ممکن است تجویز دگزامتازون اثر مخرب، تیمار با تیامین تا حدودی اثر مفید و ان-استیل سیستئین تاثیر واضحی بر ترمیم نداشته باشند.

کلمات کلیدی

, ان-استیل سیستئین, تیامین, جوانه زنی آکسونی, دگزامتازون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076354,
author = {موسوی نژادمقدم, مریم and بهنام رسولی, مرتضی and سید عبدالرحیم رضایی and مهدوی شهری, ناصر},
title = {مقایسه اثرات تجویز تیامین، دگزامتازون و ان استیل سیستئین بر جوانه زنی آکسونی متعاقب قطع عصب سیاتیک در موش صحرایی},
journal = {فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران},
year = {2019},
volume = {3},
number = {2},
month = {October},
issn = {2588-4042},
pages = {108--116},
numpages = {8},
keywords = {ان-استیل سیستئین، تیامین، جوانه زنی آکسونی، دگزامتازون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثرات تجویز تیامین، دگزامتازون و ان استیل سیستئین بر جوانه زنی آکسونی متعاقب قطع عصب سیاتیک در موش صحرایی
%A موسوی نژادمقدم, مریم
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A سید عبدالرحیم رضایی
%A مهدوی شهری, ناصر
%J فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
%@ 2588-4042
%D 2019

[Download]