تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, دوره (27), شماره (1), سال (2019-10) , صفحات (152-163)

عنوان : ( ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی جمعیت های زیره سیاه ایرانی (Bunium persicum) در استان خراسان )

نویسندگان: مهدی طالبی , محمد مقدم , عبدالله قاسمی پیربلوطی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تنوع فنوتیپی زیره سیاه ایرانی (Bunium persicum) 7 جمعیت از این گیاه در رویشگاه های طبیعی آن در استان های خراسان رضوی و جنوبی بررسی شدند. نتایج نشان داد تنوع زیادی در بین جمعیت ها مخصوصا از نظر صفات تعداد چترک های چتر، طول برگ، تعداد بذر در بوته و عرض گل آذین وجود دارد. تجزیه خوشه ای نیز جمعیت ها را به 2 گروه تقسیم کرد و نشان داد که تنوع مورفولوژیکی با تنوع جغرافیایی مطابقت دارد. ارتفاع بوته با تعداد چتر در بوته، طول برگ، طول و عرض گل آذین و همچنین طول گل-آذین با عرض گل آذین نیز همبستگی مثبت بالایی با یکدیگر داشتند. تجزیه به مؤلفه ها نشان داد که 4 مولفه اصلی توانستند 81/93% از کل واریانس صفات را توجیه نمایند که مولفه اول با بیشترین سهم (08/52%) شامل صفات ارتفاع بوته، تعداد چتر در بوته، تعداد چترک در چتر اصلی، طول برگ، طول و عرض گل آذین و تعداد بذر در بوته بود. طبق نتایج بدست آمده از این تحقیق مشخص شد که سه جمعیت دهبار، دره ارغوان و فریزی چناران به دلیل داشتن صفات مطلوبی از جمله ارتفاع بوته بلند، طول برگ بیشتر، تعداد چترک در چتر و تعداد بذر در بوته بالا گیاهان مناسبی برای کارهای اصلاحی و اهلی سازی می باشند.

کلمات کلیدی

, تجزیه به مؤلفه ها, تجزیه خوشه ای, تنوع فنوتیپی, ضرایب همبستگی, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076367,
author = {طالبی, مهدی and مقدم, محمد and عبدالله قاسمی پیربلوطی},
title = {ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی جمعیت های زیره سیاه ایرانی (Bunium persicum) در استان خراسان},
journal = {تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران},
year = {2019},
volume = {27},
number = {1},
month = {October},
issn = {1735-0891},
pages = {152--163},
numpages = {11},
keywords = {تجزیه به مؤلفه ها، تجزیه خوشه ای، تنوع فنوتیپی، ضرایب همبستگی، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی جمعیت های زیره سیاه ایرانی (Bunium persicum) در استان خراسان
%A طالبی, مهدی
%A مقدم, محمد
%A عبدالله قاسمی پیربلوطی
%J تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
%@ 1735-0891
%D 2019

[Download]