جغرافیای طبیعی, دوره (9), شماره (33), سال (2016-10) , صفحات (1-18)

عنوان : ( برآورد دبی وتراز سیلاب ها ی گذشته ی رودخانه سیروان، با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی و سیلابی )

نویسندگان: حسین رضایی مقدم , محمد رضا نیکجو , داود مختاری , سیدرضا حسین زاده , حسام ملکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وقوع سیلاب های شدید یکی از مهم ترین مخاطرات هیدرو-ژئومورفیک حوضه آبریز رودخانه سیروان است. رودخانة سیروان به عنوان یکی از شاخص‌ترینرودخانه‌هایواقع در غربایران است. طی نیم قرن اخیر خصوصاً در بهاربه شدت سیلابی شده و بسیاری از کارشناسان محلی علت وقوع سیلاب های آن راتشدید ذوب برفها و بارش ها نسبت می دهند. برای بررسی بهتر موضوع داده های طولانی تر سیلاب مورد نیاز است که در این مقاله با استفاده از داده های ژئومورفولوژیکی و سیلابی به باز سازی سیلاب ها پرداخته شده است.برای نیل به اهداف این مقاله با استفاده تصاویر ماهواره اییسایت های احتمالی رسوبات آب راکد و شواهد ژئومورفولوژیک سیلاب شناسایی گردید. رودخانه به سه بازه تقسیم شد و با بازدیدهای میدانی دقیق سایت های رسوبات آب راکد به تحلیل های چینه شناسی بر روی رسوباتپرداخته شد. باعملیات نقشه برداری،نقشه 1:1000 مسیرمورد مطالعه تهیهگردیدو جمعاً 48 مقطعدرسه بازه، ترسیم گردید ودبی سیلاب ها دردوره‌های مختلف باز سازیشد. از نرم‌افزار HEC-RAS،GIS جهتترسیمنقشه‌هاوتحلیل‌های هیدرولیکی بهره گرفته شد. نتایج نشان دادحداکثر دبی سیلابی برای دورة 2 ساله،66/103 و برای دورة 1000 ساله 78/4785 مترمکعب بر ثانیه برآوردگردید. در بازه اول پالنگان، تراز آب در دورة 2 ساله، 989.57 متر و برای دورة 1000 ساله1005.36مترودر بازه دوم دله مرز، برای دورة 2 ساله،868.42متر و برای دورة 1000 ساله 885.91متر،در بازه سوم رودبار،تراز آب در دورة 2 ساله، 790.17متر و برای دورة 1000 ساله830.42 متر به دست آمد.برآوردحداکثر دبی لحظه‌ایسیلاب های دیرین رودخانهنشان داد که وقوع سیلاب‌های بزرگ دور از انتظار نیست.نتایج نشان داد که با استفاده از شاخص دیرینه تراز PSI، می‌توان سیلاب‌های بزرگ (حداکثر دبی) را در کانال رودخانه با استفاده از مدل هیدرولیکیHEC-RASو نرم افزار الحاقیHEC-GEORAS برآورد و تشریح نمود.

کلمات کلیدی

, شاخص دیرینه ترازPSI, رودخانه سیروان, شواهد ژئومورفیک, برإورد دبی, رسوبات آب راکد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076370,
author = {حسین رضایی مقدم and محمد رضا نیکجو and داود مختاری and حسین زاده, سیدرضا and حسام ملکی},
title = {برآورد دبی وتراز سیلاب ها ی گذشته ی رودخانه سیروان، با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی و سیلابی},
journal = {جغرافیای طبیعی},
year = {2016},
volume = {9},
number = {33},
month = {October},
issn = {2008-5656},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {شاخص دیرینه ترازPSI، رودخانه سیروان، شواهد ژئومورفیک، برإورد دبی، رسوبات آب راکد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد دبی وتراز سیلاب ها ی گذشته ی رودخانه سیروان، با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی و سیلابی
%A حسین رضایی مقدم
%A محمد رضا نیکجو
%A داود مختاری
%A حسین زاده, سیدرضا
%A حسام ملکی
%J جغرافیای طبیعی
%@ 2008-5656
%D 2016

[Download]