پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, دوره (8), شماره (2), سال (2019-10) , صفحات (42-57)

عنوان : ( کانی شناسی رسوبات سطوح مختلف ژئومورفیک پلایای سبزوار با توجه به تغییر و تحوالت اواخر هولوسن )

نویسندگان: ملیحه پورعلی , عادل سپهر , محمدحسین محمودی قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پالیا از عوارض مهم ژئومورفیک کواترنری مناطق خشک و نیمه خشک در ایران است که شناخت ویژگیهای آن به تعیین اقلیم و محیط گذشته کمک فراوانی میکند. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و منشاءیابی کانیهای تشکیل دهندۀ سطوح مختلف ژئومورفیک پالیای سبزوار واقع در شمال شرق ایران با توجه به تغییرات آب و هوایی اواخر هولوسن در منطقه است. بدینمنظور 12 نمونه رسوب از سطح و عمق رخسارههای ژئومورفیک پالیـای مـذکور جهت مطالعات رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی برداشت شد. نتایج آزمایشات فیزیکی-شیمیائی، پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشاندهندۀ حضور کانیهای آواری و تبخیری همچون کوارتز، آلبیت، اسمکتیت، پالیگورسکیت، سپیولیت، کلسیت، ژیپس و هالیت در منطقه است که در رخسارههای رسی متراکم- سخت، رخساره رسی پف کرده و رخساره رسی - نمکی پالیا شناسایی شدهاند. روند شکلگیری این کانیها از عمق به سطح و از شرق به غرب پلایا الگوی رسوبگذاری خاصی را نشان میدهد که بیانگر نوسانات اقلیمی هولوسن پایانی در این پالیا میباشد و میتواند به عنوان شاهدی در تحوالت و شکلگیری پالیا و تأثیرات هیدرواقلیمی این حوضه بسته به کار رود.

کلمات کلیدی

, پلایای سبزوار, ژئوشیمی رسوبی, کانی پالیگورسکیت, کانی های تبخیری, هولوسن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076374,
author = {پورعلی, ملیحه and سپهر, عادل and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {کانی شناسی رسوبات سطوح مختلف ژئومورفیک پلایای سبزوار با توجه به تغییر و تحوالت اواخر هولوسن},
journal = {پژوهش های ژئومورفولوژی کمی},
year = {2019},
volume = {8},
number = {2},
month = {October},
issn = {2251-9424},
pages = {42--57},
numpages = {15},
keywords = {پلایای سبزوار، ژئوشیمی رسوبی، کانی پالیگورسکیت، کانی های تبخیری، هولوسن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کانی شناسی رسوبات سطوح مختلف ژئومورفیک پلایای سبزوار با توجه به تغییر و تحوالت اواخر هولوسن
%A پورعلی, ملیحه
%A سپهر, عادل
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J پژوهش های ژئومورفولوژی کمی
%@ 2251-9424
%D 2019

[Download]